Your browser (Internet Explorer 7 or lower) is out of date. It has known security flaws and may not display all features of this and other websites. Learn how to update your browser.

X

Rekabette Farklılaşmanın Yolu: Yeşil Dönüşüm – İnan EKİCİ

Sonuna yaklaştığımız 2023 yılına baktığımızda, iklim krizi ve neticesinde yaşanan birçok doğa olayının bu yılda derin izler bıraktığını görüyoruz. Yıl boyunca dünyamızın farklı coğrafyalarında meydana gelen iklim değişikliğine bağlı birçok doğa olayı ekonomik ve sosyal düzeni oldukça etkiledi. Felaketlerin neden olduğu yıkım, temiz su kaynaklarına ve gıdaya erişim sıkıntısı küresel göç hareketlerinde artışa neden oldu. Geldiğimiz noktada iklim krizi, gezegenimiz için varoluşsal bir tehdittir. Bireylerin ve kurumların, bu tehdidin ciddiyetinin artık farkına varması, bunu ortadan kaldırmak için tüm olanaklarını kullanarak somut adımlar atması elzemdir. Bu kriz ile baş edebilmek için son dönemece gelmiş olabiliriz.

Daha fazla

Ford Türkiye İş Alanı Lideri – Özgür YÜCETÜRK Röportajı

2023 yılının kalan bölümü ve 2024 yılı için dünya ve Türkiye ekonomisine ilişkin beklentileriniz neler? Kısa ve orta vadede otomotiv sektörüne dair öngörüleriniz nelerdir?

Pandemi ile başlayan çip krizi, ham madde bulunurluğu ve tedarik zincirinde yaşanan aksamanın yarattığı stok sorunu gibi eş zamanlı pek çok zorlu etkiyi büyük oranda geride bıraktığımız bir yıl oldu 2023. Bu sorunlar nedeniyle 2022 yılında karşılanamayan araç talebinin önemli bir kısmının bu yıla ertelenmesi sektörü hareketlendirdi.

Daha fazla

Türkiye ve Dünya Ekonomisinin Görünümü – Erkin ŞAHİNÖZ

Dünya ekonomisindeki genel tablo

Ekonomik aktivitenin en önemli göstergesi PMI verileridir. Dünya ekonomisine bir bütün olarak bakıldığında Küresel Bileşik PMI Endeksi’nin Eylül ayında da eşik değer 50,0’ın üzerinde olduğu görülüyor. Enkdeste 50,0 üzeri değerler reel büyümeye, 50,0 altı değerler ise reel daralmaya işaret eder. Buna göre dünya ekonomisinin bunca jeopolitik olumsuzluğa rağmen büyümeye devam ettiğini gözlemliyoruz. Ancak büyümenin merkezinde hizmetler sektörü olduğunu, imalat sektörünün dünya genelinde daralma yaşadığını belirtmemiz gerekiyor.

Daha fazla

Kira Sözleşmesi Süre Uzatımında Farklı Görüş – Hakan GÜZELOĞLU

Operasyonel kiralama şirketleri ekseriyetle müşterileri ile genel çerçeve sözleşmesi imzalamakta ve bu sözleşme içerisinde araç kullanım şartları, süre ve kullanım limitleri, bakım ve diğer hizmetlerin sağlanması gibi işlemlere ilişkin açıklamalara yer vermektedir. Bu birinci tip sözleşmeler aynı bankaların bankacılık hizmet sözleşmelerinde olduğu gibi belli para ile ifade edilebilen bir tutar ve taahhüt içermeyen çerçeve sözleşmelerdir.

Daha fazla

Anonim Şirketlerde Rüçhan Hakkı – Av. Duygu TURGUT

Bir şirket dış kaynaklardan sermaye artırımına başvurduğunda pay sahiplerinin yeni çıkarılan payları alamaması, pay oranlarını ve oy güçlerini olumsuz anlamda etkileyecek; pay sahibinin diğer pay sahipleri karşısında şirket yönetimi ve etkinliği anlamında daha zayıf konumda bulunmasına yol açacaktır. İşte bu sebeple pay sahiplerinin mal varlıksal hakları ile şirket yönetimindeki pozisyonlarını korumak amacıyla yeni çıkan paylarda pay sahiplerine rüçhan (yeni pay alma) hakkı tanınmıştır. Rüçhan hakkı, esas sermaye artırımında kullanılabilen bir haktır. Türk Ticaret Kanunu’nun ("TTK") 461. maddesinin birinci fıkrasına göre her pay sahibinin yeni çıkarılan payları, mevcut sermayedeki pay oranına göre alma hakkı vardır. Rüçhan hakkının kullanılması, sınırlandırılması, kaldırılması ve devrine ilişkin esaslar yine aynı madde uyarınca belirlenmiş ve pay sahibinin sermaye artırımı sebebiyle mal varlıksal ve yönetsel hak kaybına uğramasının önüne geçilmesi hedeflenmiştir.

Daha fazla

İşsizlik Ödeneğine Hak Kazanmada Fesih Nedeninin Önemi – Celal ÖZCAN

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu'na göre; SSK (4/a) statüsünde çalışan kişiler zorunlu işsizlik sigortası kapsamında olup, her ay maaşlarından işçi ve işveren payı olarak işsizlik sigortası primi kesilerek İş-Kur’a ödenmektedir.

Bu şekilde İş-Kur’a zorunlu işsizlik sigortası primi ödeyen kişiler ileride işsiz kaldıklarında gerekli şartları taşımaları halinde kendilerine İş-Kur tarafından işsizlik ödeneği ödenmektedir.

Daha fazla

Türk Rekabet Hukukunda Teşebbüsler Arası Bilgi Değişimi – Actecon Makalesi

Rekabet hukuku uygulamasında son yıllarda öne çıkan kavramlardan birisi de teşebbüsler arası bilgi değişimidir. En geniş haliyle “aynı endüstride faaliyet gösteren iki veya daha fazla teşebbüsün tek yanlı yahut karşılıklı olarak, rekabetçi kararlarına etki eden her türlü ticari ve/veya gizli bilgilerini paylaşması” olarak tanımlanabilecek bilgi değişimi, özellikle teşebbüslerin rakiplerinin pazar stratejileri hakkında bilgi sahibi olmasını sağladığı durumlarda rekabetin kısıtlanması sonucunu doğurabilmektedir.

Daha fazla

Çevresel Sürdürülebilirlik Fonları – Av. Dr. Nazım Can IŞIKTAÇ

Firmaların her ne pahasına olursa olsun karlılık ve büyüme odaklı olması ve yalnızca hissedarlarının servetini artırmaya hizmet etmesi kapitalizmin en kolay eleştirilebilecek yönleridir. Vicdanlı kapitalizm, şirketlerin varoluş amaçlarını genişletmeye ve şirketlerin varoluş amaçları arasına çevre ve çalışan başta olmak üzere farklı unsurları eklemeye çalışan bir siyasi/ekonomik düşünce akımıdır.

Daha fazla

Top