Your browser (Internet Explorer 7 or lower) is out of date. It has known security flaws and may not display all features of this and other websites. Learn how to update your browser.

X

Sektöre Olan Güven Talebi Yükseltecek – İnan Ekici

2019 yılının son çeyreğine girdiğimiz bu dönemde birçok sektör makroekonomik gelişmelerden olumsuz yönde etkilenmeye devam ediyor. Örnek vermek gerekirse, 2018 yılında 2017 yılına göre yüzde 35 daralan Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı 2019 yılının ilk sekiz ayında da 2018 yılının aynı dönemine göre yüzde 46 oranında daraldı. 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 11,5 daralan Türkiye operasyonel kiralama sektörü ise, 2019 yılının geride bıraktığımız ilk yarısında 2018 yılı sonuna göre yüzde 9 oranında küçüldü. 2018 yılı sonunda filosunda yaklaşık 324 bin aracı olan sektörümüzün araç sayısı 295 bin adede geriledi. 2018 yılının ilk yarısında 6.4 milyar TL yatırım yaparak 59.675 adet yeni aracı filosuna dahil eden sektörümüz, 2019 yılının ilk yarısında 2 milyar TL yaparak 17.900 adet yeni aracı filosuna kattı. 2018 yılının ilkyarısı sonunda 64.800 müşterisi olan sektörümüzün müşteri sayısı 2019 yılının ilk yarısı sonunda 49.000’e geriledi. Sektörümüzde yaşanan bu daralma nihai tüketici talebindeki düşüşten kaynaklandı. Ekonomideki daralma nedeniyle araç filosunu küçülterek tasarruf etmek isteyen firmalar oldu.

Daha fazla

Groupe PSA Türkiye Başkanı – Olivier Cornuaille Röportajı

Önümüzdeki dönemde dünyayı ve Türkiye’yi neler bekliyor? Bu konudaki öngörüleriniz nelerdir?

Otomotiv endüstrisi büyük bir dönüşüm içerisinde. Bu dönüşümü teknoloji, rekabet, pazar ve müşteri olmak üzere dört farklı başlık altında inceleyebiliriz. Teknolojiye baktığımızda bugün itibarıyla benzinli ve dizel motorlu otomobil üretimi ağırlıkta olsa da kısa vadede hibrit, uzun vadede de tamamen elektrik motorlu otomobillerin endüstriye yön vermesi bekleniyor. Yollardaki güvenliği artırmak amacıyla otonom sürüş teknolojilerine ciddi yatırımlar yapılıyor. Bağlanabilirlik ve dijitalleşme de otomotiv endüstrisinin en önemli trendleri arasında yer alıyor.

Daha fazla

Operasyonel Kiralama Şirketlerinde Yenileme Fonu – Hakan Güzeloğlu

Bu yazımızda operasyonel kiralama şirketleri açısından önemli bir vergi planlama ve öteleme uygulaması olabilecek bir uygulamadan bahsetmek istiyoruz. Bu uygulama Vergi Usul Kanunu’nun 328. Maddesinde yer alan yenileme fonu uygulamasıdır.

Bu kanun düzenlemesini operasyonel kiralama şirketleri özelinde değerlendirecek olursak; satışı yapılan bir binek otonun yenilenmesi işin mahiyetine göre zorunlu ise ve işletme yöneticileri tarafından bu konuda karar alınmış ve girişimde bulunulmaya başlanmışsa, söz konusu amortismana tabi binek otonun satışından elde edilen kar pasifte geçici bir hesapta (Yenileme fonu hesabında) azami üç yıl süre ile tutulabilmektedir. Ayrıca, gelir yazılmayıp fona alınan kardan yeni alınan binek otoların Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre ayrılacak amortismanı mahsup edilir.

Daha fazla

Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyelerinin Sorumluluğu ve Güncel Gelişmeler – Duygu Turgut

Yönetim Kurulu Üyelerinin Genel Sorumluluk Halleri

Anonim şirketlerde, şirketin yönetim ve temsil organını oluşturan yönetim kurulu üyelerinin hukuki sorumluluğu Türk Ticaret Kanunu’nun (“TTK”) 553. maddesinde genel bir düzenleme olarak karşımıza çıkmaktadır. Genel düzenlemenin yanı sıra, TTK’da özel sorumluluk sebepleri de düzenlenmiştir. Genel düzenlemeye göre yönetim kurulu üyeleri, kanuna veya şirketin esas sözleşmesine aykırı davranışlarından dolayı (i) şirkete, (ii) pay sahiplerine ve (iii) şirketin alacaklılarına verdikleri zararlardan sorumludurlar. Daha fazla

İstihdam ve Çalışma Hayatının 2023 Yılı Hedefleri – Celal Özcan

Gerek küresel anlamda, gerekse ülkesel düzeyde ekonomik ve sosyal yapılardaki dönüşüm işgücü piyasasını da kaçınılmaz olarak etkilemektedir.

Özellikle teknolojik değişimlerin etkisiyle günümüzün ve geleceğin işlerinde; demografi ve göç boyutuyla emek arzında; işin niteliğindeki değişimlerin etkisiyle istihdam ilişkilerinde; gelirin bölüşümü ve güvencesiyle sosyal mutabakatta önemli dönüşümler yaşanmaktadır.

Daha fazla

Yeniden Satış Fiyatının Tespiti ve İnternetten Satış Yine Rekabet Kurulu’nun Gündeminde – Mustafa Ayna & Alper Karafil

Geçtiğimiz sayılarda da zaman zaman dile getirdiğimiz ve son yıllarda Rekabet Kurulu’nun sıklıkla gündemine gelen yeniden satış fiyatının tespiti ve internetten satış düzenlemeleri, bu sefer bir muafiyet başvurusu kapsamında Rekabet Kurulu’nun incelemesine konu oldu. Marks & Spencer ile Marka Mağazacılık arasında imzalanan Franchise Sözleşmesi’nde yer alan çeşitli hükümler, Rekabet Kurulu tarafından değerlendirildi ve ardından sözleşmenin grup muafiyetinden yararlandığı sonucuna ulaşıldı. Rekabet Kurulu’nun bu sonuca ulaşırken dayandığı gerekçeler ise oldukça dikkat çekiciydi.

Daha fazla

Marka Hakkı, Marka Hakkına Tecavüz ve Hukuki Korunma Yolları – Av. Atılay Kurtoğlu

Marka” kavramı, Türk hukukunda, Avrupa Birliği müktesebatına uyumluluk süreci kapsamında, 27.06.1995 yılında yürürlüğe giren “556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” (mülga) ile tanımlanmış ve Türk Marka Hukuku oluşturulmuştur. Markanın korunmasına yönelik olarak, Avrupa Birliği Mevzuatı ile paralellik gösteren düzenlemelere yer verilmiştir. Uzun bir süre yürürlükte kalan 556 sayılı KHK ile marka hakkının korunması kapsamında hukuki ve cezai müeyyidelere yer verilmiş ancak suçta ve cezada kanunilik ilkesi gereği, kanun ile düzenlenmeyen cezai hükümlerin uygulanmasında birçok hukuki sorunla karşılaşılmıştır.

Daha fazla

Top