Your browser (Internet Explorer 7 or lower) is out of date. It has known security flaws and may not display all features of this and other websites. Learn how to update your browser.

X

Kar Dağıtımında Enflasyon Düzeltmesi Etkisi – Hakan GÜZELOĞLU

Enflasyon muhasebesinde son geldiğimiz noktada tüm şirketler Vergi Usul Kanunu’nun geçici 33. maddesi kapsamında 31.12.2023 tarihli mali tablolarını enflasyon düzeltmesine tabi tutmaktadır. En son yayımlanan Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile Gelir İdaresi birçok örnekle düzeltme işlemine ilişkin ilave açıklamalara yer vermektedir.

Bu seferki yazımızda enflasyon muhasebesinin 2023 ya da 2024 yılındaki etkilerinden ziyade enflasyon düzeltmesi sonucu kar dağıtımı uygulamasının nasıl gerçekleşeceğine ve tereddüt edilen ve hala cevap aranmakta olan önemli konulara yer vermek istedik.

Daha fazla

Yönetim Kurulu Üyelerinin Rekabet Yasağına Aykırı Faaliyetlerinin Sonuçları – Av. Duygu TURGUT

1. Giriş

Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 396. maddesinde düzenlendiği üzere yönetim kurulu üyeleri, şirketin işletme konusuna giren ticari iş ve işlemleri genel kurulun iznini almadan kendisi veya başkası hesabına yapamaz. Aynı zamanda herhangi bir yönetim kurulu üyesi, ilgili şirket ile aynı ticari işler ile uğraşan bir başka şirkete sınırsız sorumlu ortak sıfatıyla da ortak olamaz. İlgili şirketin bu hükme aykırı hareket eden yönetim kurulu üyesinden tazminat veya tazminat yerine yapılan işlemin şirket adına yapılmış sayılmasını talep etme ve üçüncü kişiler hesabına yapılan işlemlerden doğan menfaatlerin şirkete ait olduğunu ileri sürme ve talep hakkı vardır. Bu hükümle amaçlanan, yönetim kurulu üyelerinin görevlerini kötüye kullanması ve bu yolla yönetim kurulu üyeliği yapmakta oldukları şirketi zarara uğratmalarının önüne geçmektir. Burada yönetim kurulu üyesinin, üye sıfatı yoluyla bilgi sahibi olabileceği müşteri çevresi, şirket organizasyonu ve şirket sırlarının üye tarafından kullanılarak kendisi için menfaat yaratması istenmemektedir.

Daha fazla

Ar-Ge ve Tasarım İndirimi, Bağış ve Yardım İndirimi Uygulama Sırası – Recep BIYIK

Kurumlar vergisi matrahının hesaplanmasında çok sayıda indirim ve istisna var. İndirim ve istisnaların hem nitelikleri farklı, hem yasal düzenlemesi farklı. Bunlardan bir kısmı kazancın varlığı halinde kullanılabiliyor, bir kısmı kazanç yoksa sonraki yıllara aktarılabiliyor. Bir kısmı sonraki yıllarda belli bir oranla endekslenerek devrediliyor, bir kısmı endekslenmeden. Sonraki yılarda kullanılabilenlerin bir kısmı süre sınırı olmaksızın ilerideki yıllarda kullanılabiliyor, bir kısmı belli bir süre indirim konusu yapılmazsa indirim olanağı son buluyor. Bütün bu farklılıklar, indirim ve istisnaların indirim sırasını önemli hale getiriyor.

Daha fazla

Rekabet Hukukunda Negatif Eşleme – Erdem AKTEKİN & Helin YÜKSEL & Seda ELİRİ

Çevrim içi reklamcılık, şirketlerin geniş kitlelere ulaşılabilmesi ve reklam sektörünün doğal gelişimi neticesinde yıllar içerisinde reklamcılıkta en çok tercih edilen yollardan biri haline gelmiştir. Çevrim içi reklamcılık türleri içerisinde yer alan arama bazlı reklamcılık ise, kullanıcıların yaptıkları arama sorgusunda yer alan anahtar kelimelere reklam verenlerce teklif verilmiş olması halinde, arama motoru tarafından, ilgili aramaya yönelik organik sonuçların üstünde veya altında yayımlanan metin reklamlarını ifade etmektedir[1].

Daha fazla

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkındaki Güncel Gelişmeler – Av. Sedat TARLACI

7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) gün geçtikçe daha fazla gündeme gelmesinin nedenlerinden biri şüphesiz tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de kişisel veri konusundaki farkındalığın artmasıdır. Aynı zamanda Kişisel Verileri Koruma Kurumu (“Kurum”) tarafından özellikle Veri Sorumluları Sicili’ne (“VERBİS”) kayıt yükümlülüğünü yerine getirmekte geciken şirketlere gönderilen Bilgi-Belge isteme yazısı ve devamındaki idari para cezası tutanaklarındaki son zamanlardaki artış, Kanun’a uyumun şirketler için ne kadar önemli olduğunu tekrar hatırlamamızı sağlamaktadır.

Daha fazla

Dijital Dönüşüm Yeni Fırsatlar Sunuyor – İnan EKİCİ

Kaynakları verimli kullanmanın öneminin küresel anlamda arttığı bir dönemdeyiz. Verimlilik adına ülke ekonomisine sağladığı önemli katkı dikkate alındığında, araç kiralama sektörünün müşterilerinin ihtiyaç duyduğu araçlara ve uygun maliyetli uzun vadeli krediye erişimi bu dönemde daha da çok önem taşıyor. Zira araç kiralama sektörü kiralama amaçlı olarak satın aldığı taşıtları KOBİ’ler başta olmak üzere her ölçekte işletmeye kiraya vermekte, işleri için ihtiyaç duydukları araçları satın almak yerine kiralama yöntemiyle edinen işletmeler de öz kaynak ve kredi limitlerini ana faaliyet alanlarında değerlendirme imkânına kavuşarak işlerini büyütebilmekte, verimliliklerini artırabilmektedir.

Daha fazla

Türkiye ve Dünya Ekonomisinin Görünümü – Erkin ŞAHİNÖZ

Dünya ekonomisindeki genel tablo

Ekonomik aktivitenin en önemli göstergesi PMI verileridir. Dünya ekonomisine bir bütün olarak bakıldığında Küresel Bileşik PMI Endeksi’nin Aralık ayında da eşik değer 50,0’ın üzerinde olduğu görülüyor. Endekste 50,0 üzeri değerler reel büyümeye, 50,0 alt değerler ise reel daralmaya işaret eder.

Buna göre dünya ekonomisinin bunca jeopolitik olumsuzluğa rağmen büyümeye devam ettiğini gözlemliyoruz. Ancak büyümenin merkezinde hizmetler sektörü olduğunu, imalat sektörünün dünya genelinde daralma yaşadığını belirtmemiz gerekiyor.

Daha fazla

Anonim Şirketlerde Pay Sahiplerinin Bilgi Alma Hakkı – Av. Duygu TURGUT

Anonim şirket pay sahiplerinin en temel haklarından biri olan bilgi alma hakkı, Türk Ticaret Kanunu’nun 437. maddesinde düzenlenmiştir. Bilgi alma hakkı, şirket sermayesindeki pay oranına bakılmaksızın her pay sahibine tanınmış olup, pay sahiplerinin şirket belgelerine ve şirket yönetimine ilişkin bilgilere erişimlerini yönetiminde şeffaflık, kurumsal denetim ve eşit işlem ilkeleri doğrultusunda güvence altına almaktadır. Yönetim ve denetime ilişkin tüm hususlar bilgi alma hakkının kapsamında değerlendirilir.

Bu hak, şirket organlarından birinin kararı ile ya da esas sözleşme ile kaldırılamaz ve sınırlandırılamaz niteliktedir, ayrıca paydan bağımsız olarak devredilmesi de mümkün değildir.

Daha fazla

Basit Bir Örnekle Enflasyon Düzeltmesi – Hakan GÜZELOĞLU

2004 yılında bir yıl uyguladıktan sonra bıraktığımız enflasyon muhasebesi 2023 yılı sonu itibarıyla tekrar hayatımıza girdi. Bu yazımızda sizlerle belki yılın en popüler konusu olan ve yaklaşık yirmi yıl sonra tekrar yapacağımız enflasyon düzeltmesine ilişkin özet bilgilendirme ve genel mantığın nasıl çalıştığına ilişkin basit bir örnekle sizleri bilgilendirmek istedik.

Daha fazla

SGK Yönünden İş Yeri Kayıtlarının Ne Kadar Süreyle Saklanması Gerekir? – Celal ÖZCAN

Sosyal güvenlik mevzuatına göre, işverenlerin/ alt işverenlerin/sigortalıyı geçici olarak devir alanların ilgili kanunlara (VUK, TTK vd) göre tutmak zorunda oldukları defterler ve dayanağı belgeler, SGK’ya yapılan bildirimlerin dayanağı niteliğinde sayılmaktadır.

Buna göre, kayıt kavramı; ilgili diğer yasalar (VUK, TTK, Dernekler Kanunu, Kat Mülkiyeti Kanunu, Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu) göre düzenlenmesi zorunlu olan defterlerin (yevmiye defteri, defteri kebir, envanter defteri vd.) tümünü, belge kavramı da kayıtları doğrulayan veya kayıtlara dayanak olan tüm yazılı vesikaları (ücret ödeme bordrosu, ücret hesap pusulası, fatura, gider makbuzu, dekont, sevk irsaliyesi vd.) kapsamaktadır.

Daha fazla

Top