Your browser (Internet Explorer 7 or lower) is out of date. It has known security flaws and may not display all features of this and other websites. Learn how to update your browser.

X

Rekabet Kurumu’nun Çalışmaları 2023 Yılının Son Çeyreğinde De Hız Kesmeden Devam Ediyor – Actecon Makalesi

Geride bıraktığımız 2023 yılı içerisinde Rekabet Kurumu, rekabete dayalı piyasa düzeninin korunmasını teminen etkin ve kararlı yaklaşımıyla dikkat çekmiştir. Bu sayıdaki yazımız kapsamında bilhassa 2023 yılının son çeyreğinde Rekabet Kurumu’nun odağında bulunan aşağıdaki konuları sizlerle paylaşacağız:

Daha fazla

Avrupa Birliğinde Sürdürülebilirlik Alanında Yasal Düzenlemeler Ve Türk Şirketlere Etkisi – Av. Can YILDIZ

Günümüz dünyasında yatırımcılar artık yalnızca karlılığa değil aynı zamanda sürdürülebilir olan projelere yatırım yapmayı tercih etmeye başladılar. Yatırımcıların bu projelere öncelik vermesindeki başlıca nedenlerden biri çeşitli ülke ve uluslararası fonların oluşturdukları “Yeşil Fonlar” ve yeni finansman kaynaklarının oluşturulması ile bu alanlardaki fonlama imkanlarının artmış olmasıdır. Oluşturulan fonlar sayesinde Paris Anlaşması, Avrupa Yeşil Mutabakatı gibi birtakım uluslararası anlaşmalar ve inisiyatifler ile ülkelerin hem karbon emisyonlarının düşürülmesi noktasında belirlenen seviyelere çekilmesi konusunda hem de Sosyal, Çevresel ve Yönetişim (“ÇYS”) (Envirionmental, Social, Governance(ESG)) standartlarının her alanda uygulamaya geçirilmeye çalışılmaktadır.

Daha fazla

Rekabette Farklılaşmanın Yolu: Yeşil Dönüşüm – İnan EKİCİ

Sonuna yaklaştığımız 2023 yılına baktığımızda, iklim krizi ve neticesinde yaşanan birçok doğa olayının bu yılda derin izler bıraktığını görüyoruz. Yıl boyunca dünyamızın farklı coğrafyalarında meydana gelen iklim değişikliğine bağlı birçok doğa olayı ekonomik ve sosyal düzeni oldukça etkiledi. Felaketlerin neden olduğu yıkım, temiz su kaynaklarına ve gıdaya erişim sıkıntısı küresel göç hareketlerinde artışa neden oldu. Geldiğimiz noktada iklim krizi, gezegenimiz için varoluşsal bir tehdittir. Bireylerin ve kurumların, bu tehdidin ciddiyetinin artık farkına varması, bunu ortadan kaldırmak için tüm olanaklarını kullanarak somut adımlar atması elzemdir. Bu kriz ile baş edebilmek için son dönemece gelmiş olabiliriz.

Daha fazla

Türkiye ve Dünya Ekonomisinin Görünümü – Erkin ŞAHİNÖZ

Dünya ekonomisindeki genel tablo

Ekonomik aktivitenin en önemli göstergesi PMI verileridir. Dünya ekonomisine bir bütün olarak bakıldığında Küresel Bileşik PMI Endeksi’nin Eylül ayında da eşik değer 50,0’ın üzerinde olduğu görülüyor. Enkdeste 50,0 üzeri değerler reel büyümeye, 50,0 altı değerler ise reel daralmaya işaret eder. Buna göre dünya ekonomisinin bunca jeopolitik olumsuzluğa rağmen büyümeye devam ettiğini gözlemliyoruz. Ancak büyümenin merkezinde hizmetler sektörü olduğunu, imalat sektörünün dünya genelinde daralma yaşadığını belirtmemiz gerekiyor.

Daha fazla

Kira Sözleşmesi Süre Uzatımında Farklı Görüş – Hakan GÜZELOĞLU

Operasyonel kiralama şirketleri ekseriyetle müşterileri ile genel çerçeve sözleşmesi imzalamakta ve bu sözleşme içerisinde araç kullanım şartları, süre ve kullanım limitleri, bakım ve diğer hizmetlerin sağlanması gibi işlemlere ilişkin açıklamalara yer vermektedir. Bu birinci tip sözleşmeler aynı bankaların bankacılık hizmet sözleşmelerinde olduğu gibi belli para ile ifade edilebilen bir tutar ve taahhüt içermeyen çerçeve sözleşmelerdir.

Daha fazla

Anonim Şirketlerde Rüçhan Hakkı – Av. Duygu TURGUT

Bir şirket dış kaynaklardan sermaye artırımına başvurduğunda pay sahiplerinin yeni çıkarılan payları alamaması, pay oranlarını ve oy güçlerini olumsuz anlamda etkileyecek; pay sahibinin diğer pay sahipleri karşısında şirket yönetimi ve etkinliği anlamında daha zayıf konumda bulunmasına yol açacaktır. İşte bu sebeple pay sahiplerinin mal varlıksal hakları ile şirket yönetimindeki pozisyonlarını korumak amacıyla yeni çıkan paylarda pay sahiplerine rüçhan (yeni pay alma) hakkı tanınmıştır. Rüçhan hakkı, esas sermaye artırımında kullanılabilen bir haktır. Türk Ticaret Kanunu’nun ("TTK") 461. maddesinin birinci fıkrasına göre her pay sahibinin yeni çıkarılan payları, mevcut sermayedeki pay oranına göre alma hakkı vardır. Rüçhan hakkının kullanılması, sınırlandırılması, kaldırılması ve devrine ilişkin esaslar yine aynı madde uyarınca belirlenmiş ve pay sahibinin sermaye artırımı sebebiyle mal varlıksal ve yönetsel hak kaybına uğramasının önüne geçilmesi hedeflenmiştir.

Daha fazla

İşsizlik Ödeneğine Hak Kazanmada Fesih Nedeninin Önemi – Celal ÖZCAN

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu'na göre; SSK (4/a) statüsünde çalışan kişiler zorunlu işsizlik sigortası kapsamında olup, her ay maaşlarından işçi ve işveren payı olarak işsizlik sigortası primi kesilerek İş-Kur’a ödenmektedir.

Bu şekilde İş-Kur’a zorunlu işsizlik sigortası primi ödeyen kişiler ileride işsiz kaldıklarında gerekli şartları taşımaları halinde kendilerine İş-Kur tarafından işsizlik ödeneği ödenmektedir.

Daha fazla

Türk Rekabet Hukukunda Teşebbüsler Arası Bilgi Değişimi – Actecon Makalesi

Rekabet hukuku uygulamasında son yıllarda öne çıkan kavramlardan birisi de teşebbüsler arası bilgi değişimidir. En geniş haliyle “aynı endüstride faaliyet gösteren iki veya daha fazla teşebbüsün tek yanlı yahut karşılıklı olarak, rekabetçi kararlarına etki eden her türlü ticari ve/veya gizli bilgilerini paylaşması” olarak tanımlanabilecek bilgi değişimi, özellikle teşebbüslerin rakiplerinin pazar stratejileri hakkında bilgi sahibi olmasını sağladığı durumlarda rekabetin kısıtlanması sonucunu doğurabilmektedir.

Daha fazla

Çevresel Sürdürülebilirlik Fonları – Av. Dr. Nazım Can IŞIKTAÇ

Firmaların her ne pahasına olursa olsun karlılık ve büyüme odaklı olması ve yalnızca hissedarlarının servetini artırmaya hizmet etmesi kapitalizmin en kolay eleştirilebilecek yönleridir. Vicdanlı kapitalizm, şirketlerin varoluş amaçlarını genişletmeye ve şirketlerin varoluş amaçları arasına çevre ve çalışan başta olmak üzere farklı unsurları eklemeye çalışan bir siyasi/ekonomik düşünce akımıdır.

Daha fazla

Kaynakları Verimli Kullanmak – İnan EKİCİ

Küresel anlamda birçok zorluğu yaşamaya devam ediyoruz. Tedarik zinciri bozulmaları, yüksek enflasyon ve maliyet artışları dünya gündeminin başında yer alıyor. Sanayi üretimi açısından bakıldığında ise, en önemli sorunları tedarik zincirindeki problemler oluşturuyor. Küreselleşmenin bir uzantısı olarak, sanayi kuruluşları üretim yapmak için ihtiyaç duydukları malzeme, parça ve maddeleri dünyanın farklı coğrafyalarından tedarik ediyor. Küresel tedarik zincirinde pandemi döneminden kaynaklı yaşanan sorunlar otomotiv sektörü de dahil birçok sektörü olumsuz etkiledi. Görünen o ki, otomotiv sektöründe yaşanan sıkıntılar bir süre daha devam edecek.

Daha fazla

Top