Your browser (Internet Explorer 7 or lower) is out of date. It has known security flaws and may not display all features of this and other websites. Learn how to update your browser.

X

E-Pazaryeri Platformları Sektör İncelemesi Nihai Raporu Yayımlandı – Ertuğrul Can CANBOLAT & Muhammed Safa UYGUR

İnternet teknolojilerinde yaşanan gelişmelerle hayatımıza dahil olan e-pazaryerleri, tüketim ve ticaret alışkanlıklarını hızlı bir dönüşüme uğratmaktadır. Tüketiciler ile satıcılar arasında bir köprü vazifesi üstlenen e-pazaryerlerinin işlem hacimleri istikrarlı bir şekilde büyümeye devam etmekte; buna bağlı olarak dijital platformlar, pazarlara ve tüketicilere ulaşmakta önemli bir giriş kapısı halini almaktadır. Bu açıdan, gündelik ticarette önemli bir satış kanalı olarak beliren e-pazaryerlerinin yapısı ve işleyişi; rekabetçi ve adil bir piyasa ekonomisinin tesisi ve tüketicinin korunması perspektiflerinden önemli birtakım hususları tartışmaya açmaktadır.

Daha fazla

Sosyal Güvenlikte Gerçeğe Aykırı İşlemler ve Yaptırımlar – Celal ÖZCAN

Genel olarak sosyal güvenlik; kişilere belirli sosyal riskler (iş kazası, meslek hastalığı, hastalık, analık, malullük, yaşlılık, ölüm, işsizlik) karşısında gelir ve sağlık güvencesi sağlama görevini yerine getiren uygulamalar topluluğudur.

Bu çerçevede, sosyal güvenlik hem aktif çalışma dönemi, hem de sonrası için kişilere güvence sağlamayı amaçlamaktadır.

Daha fazla

Türk Hukukunda Oy Sözleşmeleri – Av. Duygu TURGUT

1. Giriş

Türk hukukunda şirket pay sahiplerinin ticaret hukuku anlamında şirket ile olan temel ilişkisi, esasen şirketin ana ilkelerini belirleyen şirket esas sözleşmesi altında düzenlenir. Bununla birlikte, pay sahipleri gerek esas sözleşmeye dahil edilemeyecek nitelikteki hak ve yükümlülükleri düzenlemek gerekse anlaşılan hususların kamu ile paylaşılmasından kaçınmak amacıyla, pay sahipleri sözleşmeleri ile pay sahiplerinin birbirlerine veya şirkete karşı hak ve yükümlülüklerini düzenleyebilirler. Pay sahipleri sözleşmeleri, birçok başka konunun yanı sıra, şirketin genel kurulunda karar alınması esnasında kullanılacak oyların hangi yönde veya ne şartlar altında kullanılabileceğini de düzenleyebilir. Daha fazla

Centilmenlik Anlaşmalarında Şirketlerin Dikkat Etmesi Gerekenler – Av. Can YILDIZ

Günümüzde şirketler hem ikili ilişkilerinde hem de toplu olarak farklı konularda birtakım sözleşmeler ve anlaşmalarla hukuki sorumluluklar altına girerek bir şeyi yapma veya yapmama konusunda anlaşma sağlamaktadırlar. Taraflardan birinin sözleşmeye uymadığı durumda ne tür sonuçların ortaya çıkabileceği ya sözleşmeden ya da yasa ve diğer mevzuattan öğrenilebilir. Daha fazla

Sektör Olarak Müşterilerimize Çözümler Ürettik – İnan EKİCİ

Operasyonel kiralama sektörünün genel resmini çıkarmak, sektörün potansiyelini ve trendlerini tespit etmek ve kamuoyunu sektör trendleri konusunda bilgilendirmek üzere TOKKDER’in NiselsenIQ iş birliği ile yürütmekte olduğu araştırmanın 2021 yılı sonuçlarını içeren TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu yayınlandı.

Öncelikle, 2020 ve 2021 yıllarında sektörümüzün iyi bir stres testinden geçtiğini söylemek yanlış olmayacaktır. Bazı sektör müşterilerinin araç parklarını küçülttüğü ve ödeme güçlüğü yaşadığı, araç bulunurluğunun çok düşük olduğu bir ortamda sektör olarak müşterilerimize çözümler ürettik, kolaylıklar sağladık.

Daha fazla

Dönem Sonu Vergisel Hatırlatmalar – Hakan GÜZELOĞLU

2021 yılını da birçok yeni düzenleme eşliğinde geride bıraktık. Önümüzde 2021 yılının kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi kaldı. Onun da 30 Nisan 2022 tarihine kadar verilmesi gerekiyor. Bu yazımızda 2021 yılının kurumlar vergisi beyannamesini vermeden sizlere önemli vergisel hatırlatmaları yapmak ve dönem sonu vergi hesaplamalarınızda önemli gördüklerimizi ana başlıklar halinde sunmak istedik.

Daha fazla

Limited Şirket Ortaklarının Vergi Sorumluluğu – Av. Duygu TURGUT

Giriş

Türk Ticaret Kanunu uyarınca limited şirket ortakları şirket borçlarından sorumlu olmayıp sadece taahhüt ettikleri esas sermaye paylarını ödemekle ve şirket sözleşmesinde öngörülen ek ödeme ve yan edim yükümlülüklerini yerine getirmekle yükümlüdür. Bunun istisnasını ise vergi borçlarını da kapsayan kamu alacaklarından sorumluluk oluşturur. 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un (“Amme Alacakları Kanunu”) 35. maddesi uyarınca limited şirket ortakları, şirketten tamamen veya kısmen tahsil edilemeyen veya tahsil edilemeyeceği anlaşılan kamu alacağından sermaye hisseleri oranında doğrudan doğruya sorumludur ve bu kanun gereğince takibe tabi tutulurlar.

Daha fazla

2021 Yılı Kira Gelirlerinin Beyanı – Recep BIYIK

Mal ve hakların kiraya verilmesinden elde edilen gelirleri Gelir Vergisi Kanunu gayrimenkul sermaye iradı olarak tanımlıyor.

Hangi mal ve hakların kiralanmasından elde edilen gelirlerin vergiye tabi olduğu Kanun’da tek tek sayılmış. Bunların en yaygını tahmin edileceği gibi taşınmazlar. Bu nedenle aşağıda, taşınmaz kiralanmasından elde edilen gelirlerle sınırlı olarak, kira gelirlerinin beyanı ve vergilemesini özetleyeceğim.

Daha fazla

Rekabet Kurulu’nun BSH Kararı Işığında Çevrim İçi Pazar Yerleri Üzerinden Satış Yasaklarının Değerlendirilmesi – Caner K. ÇEŞİT & Cansen ERENSOY

Rekabet Kurulu’nun BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“BSH”) tarafından yetkili bayilerinin çevrim içi pazar yerleri üzerinden satış yapmasının yasaklanması uygulamasına menfi tespit/muafiyet tanınması talebine yönelik 16.12.2021 tarih ve 21-61/859-423 sayılı kararının (“Karar”) gerekçeli hali, 8 Şubat 2022 tarihinde Rekabet Kurumu’nun internet sitesinde yayımlanmıştır. Başvuru konusu uygulama, Rekabet Kurulu tarafından 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun (“Rekabet Kanunu”) ve 2002/2 sayılı Dikey Anlaşmalara İlişkin Grup Muafiyeti Tebliği (“2002/2 sayılı Tebliğ”) kapsamında ele alınmıştır.

Daha fazla

Kişisel Verileri Koruma Kurulu İlke Kararının Sektöre Yansıması – Av. Kerim ÇETİN

Filo ve Rent a Car dergisinin Kasım-Aralık 2021 tarihli sayısında yayımlanan yazımızda araç kiralama şirketlerinin KVKK kapsamında dikkatli olması gereken konulara değinmiştik. Bu kapsamda, kara liste uygulamasının sakıncalı olabileceği görüşüne yer vermiştik. Yazının üzerinden çok fazla zaman geçmeden Kişisel Verileri Koruma Kurulu “Araç kiralama sektöründeki kara liste uygulamaları hakkında İlke Kararı” 20.01.2022 tarih ve 31725 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Daha fazla

Top