Your browser (Internet Explorer 7 or lower) is out of date. It has known security flaws and may not display all features of this and other websites. Learn how to update your browser.

X

TOKKDER 2011 Yılında Çok Daha Güçlü İlerliyor

TOKKDER Yönetim Kurulu Başkanı Önder Erdem’in, TOKKDER’in 2011 yılı faaliyetleri
ve projeksiyonuna ilişkin görüşlerini sizlerle paylaşıyoruz.

TOKKDER Yönetim Kurulu olarak 2011 yılını değişim ve atılım yılı olarak belirlediniz. Bu değişim talebi nasıl oluştu?
Ben 2011 yılını atılım yılı olarak tanımlamıyorum. Bence birikimlerin faaliyete dönüştüğü bir yıl. Yönetim Kurulu geçmişe göre daha hızlı yol alabilmek için dernekte icranın profesyonel bir ekip tarafından yürütülmesi gerekliliğine inanıyordu, nitekim Selçuk Güven’in genel sekreter olarak aramıza katılması ile dernek hızlandı. Üyeler ile üst düzey yöneticilerinin katıldığı ve dernekten beklentilerin tanımlandığı toplantılar yapıldı. Bu toplantılarda üyelerin talepleri doğrultusunda bir stratejik plan hazırlandı ve bu plan doğrultusunda, dernek faaliyetlerini hızlandırdı.

TOKKDER’in bu atılımı gerçekleştirebilmesi için derneğin alt yapısında çalışmalar yaptığınız ve kurumsallaşma yönünde önemli çalışmalarınız olduğunu biliyoruz. Bu konuyu biraz açar mısınız?
Dernekler ilginç yapılar, Türkiye’de gerek sektörel olsun gerek başka amaçlarla kurulmuş olsun çok az dernek başarılı ses getiren işler yapıyor. Sıkıntı olmadığı hallerde üyeleri derneklerini çok aramazlar. TOKKDER’de de benzer bir yapı var. Öte yandan derneğin kriz zamanlarında çözüm olabilmesi için her daim sağlam bir yapıya, bir ekibe, sonuçları yaratmak için gerekli bilgi birikimine ve ilişkilere ihtiyaç vardır. Bunlar kriz anında hemen yaratılacak şeyler değildir, ve ancak uzun, planlı çalışmaların sonucunda oluşur. Öte yandan dernek sadece sektörel krizlerde yardımcı olacak bir kurum değil, aynı zamanda rekabetin şartlarını korumak şartı ile sektör paydaşlarının iletişim ve tartışma platformu, sektörün sürekli gelişimi için çaba gösteren bir üst yapıdır.

Her yönetim kurulu değişiminde tecrübelerin ilişkilerin unutulmaması için profesyonel devamlı bir ekibin bulunması önemlidir. Ayrıca tüm faaliyetlerini ve iş yapış şekillerini belirleyip dokümante ederek devamlılığı kuvvetlendireceğiz. Bağımsız denetim ve kalite belgeleri ile kurumsallığı tescil ederek sektöre de örnek olmasını istiyoruz TOKKDER’in.

TOKKDER için belirlediğiniz misyon, vizyon ve değerlerin neyi ifade ettiğini açıklar mısınız?
TOKKDER’in tabi ki önceliği sektörünün ve üyelerinin hak ve çıkarlarını korumak ve sektörünü geliştirmektir. Misyon bunu yansıtmaktadır. Vizyonu ise bu anlamda referans kuruluş olmasıdır. Birlikten her zaman kuvvet doğar. Değerler ise bu misyonu ve vizyonu gerçekleştirmek için yönetim kurulu tarafından belirlenen prensiplerdir. TOKKDER kaliteli hizmeti, ticaretin esası olan güveni, çağdaşlığı, dernek kimliği ile dayanışmayı ve tabi ki ülke ekonomisine katkıyı çalışmalarının merkezine koyacaktır.

Önümüzdeki dönemde sektörü getirmek isteğiniz nokta neresidir?
Gerek operasyonel kiralama gerekse de günlük kiralama için müşterilerinin kiralama şirketinin TOKKDER üyesi olup olmadığını sorgulaması amaçlarımızın önde gelenlerinden biri diyebilirim. Bir diğeri ise kamunun bizim sektörümüzü ilgilendiren bir uygulama ya da düzenleme getirmek istediğinde mutlaka TOKKDER’in görüşünü almasıdır.

Sektörde herkesin yakındığı ortak nokta iş yapmak için hiçbir kuralın olmamasıydı. Bu konudaki çalışmalarınız nelerdir?
Bildiğiniz üzere TOKKDER Yönetim Kurulu Etik Kuralları bu amaç ile kabul etmişti. Aynı şekli ile Genel Kurul’da da kabul gördü. Bakın bu TOKKDER’in beklenen rolü alabilmesi için çok önemlidir. Sektörün gelişmesi için rekabet ve müşteri hizmetinin üst seviyede olması esastır. Bu anlamda TOKKDER’in getireceği standartlar üyelerinin bu yolda gelişmesini sağlayacak ve merdiven altı kuruluşlar ile farklarının daha da büyümesine neden olacaktır. Üyeler farklarını TOKKDER tasdiki ile çok daha kolay anlatabilirler. Bu atılım aynı zamanda kamu tarafında da çok olumlu karşılanacaktır. Yurt dışında aynı sektördeki benzer örgütleri de inceledik, onlar da etik kuralları yaptıkları işin merkezine koymuşlar.

TOKKDER Etik Kurallarını nasıl belirlediniz, neleri temel aldınız?
Kanun ve düzenlemelere uyumlu çalışılmasını, müşterinin ve hizmetin ön plana alınmasını, şeffaflığı ve dürüstlüğü ön plana aldık. Ancak bu şekilde müşteri, tedarikçi ve kamunun güvenini, ve saygısını kazanabilirsiniz. Yönetim kurulu Genel Sekreter ile birlikte yurt dışındaki örnekleri inceledi, saatlerce tartışmalar yaptı. Henüz, çok kısıtlayıcı olmamasına kolay uyum gösterilmesine özen gösterdik.

Etik kuralları topluma anlatmak ve müşteriyi bilinçlendirmek için neler planlıyorsunuz?
Önce üyelerimizin kalben inanması ve uygulaması gereklidir. Bunun için derneğin yazılı iletişim kanallarını kullanacağız ve üyeler ile bire bir toplantılar yapacağız. Tüm kamuya duyurulması için ise, yazılı ve görsel basını kullanıyor olacağız.

TOKKDER olarak üyelerinizi desteklemek amacıyla ne tip projeler yürütüyorsunuz?
Üyelerimiz için eğitim programları, ihtiyaç duydukları dokümanların üretimi gibi uygulamalarımız var. Ayrıca üyelere ve sektörün diğer paydaşlarına yönelik bir takım toplantı, konferans vs. gibi organizasyonlar, bilgilendirme seminerleri başladı. Üyelerimizin İK, finans yönetimi, iç denetim gibi konularda desteklenmesi için danışmanlarla beraber toplantılar organize ediliyor. Aylık bültenlerle önemli kuruluşların vergi, hukuk konularında sektörü ilgilendiren bilgilendirme yazılarını hazırlatıp üyelere gönderiyoruz. Sektörün önemli tedarikçileri ile üyelerimize dönük kampanyalar yapıldı ve yenileri yakında açıklanacak. Dernek önümüzdeki dönemde üyelerimiz için aralarındaki rekabeti engellemeyecek belirli yan ürünlerin tedariğine aracılık edecek. Bankalar ve sigorta şirketleriyle yapılan görüşmelerle bu önemli tedarikçilere sektörü daha iyi tanıtmaya çalışıyoruz.

Otomotiv sektöründeki derneklerle OYDER, ODD, OSD ilişkileriniz nasıl? Onlarla işbirliği düşünüyor musunuz?
Geçtiğimiz dönemlerde Otomotiv Sektörü’nün başarılı dernekleri ile ortak çıkarlarımız doğrultusunda çalışmalarımız oldu. Ancak sürekli ve yakın bir ilişki birçok açıdan ve karşılıklı fayda sağlayacaktır. Ortak gerçekleştirilecek projelerde tüm otomotiv sektörünün gelişmesi, kalitenin artması, maliyetlerin düşmesi nihayetinde son kullanıcıya yani müşteriye kadar uzanan faydaların yaratılmasına yol açacaktır.

Kiralama Sektörünün önemli tedarikçilerinden birisi de bankalar. Bankalar sizce sektörü tam olarak tanıyor mu? Bu konuda bir çalışmanız var mıdır?
Bankalara yönelik Eylül ayında düzenlenecek bir seminer için çalışmalar yapılmakta. Bu seminer ile bankalara sektörümüzü, günlük ve operasyonel kiralama şirketlerini anlatacağız. Bankacılığın doğru bilgiler ile sektöre bakıyor olması çok önemli.

Üyelerin insan kaynağının geliştirilmesi için nasıl projeleriniz var?
Bu konuda kısa ve uzun dönemli farklı projelerimiz var. Üyelerimizin İK sorumlularının bir araya gelmesi, eğitim ve gelişim projelerinin tartışılması, üyelerimizdeki iyi uygulamaların paylaşılması bu konudaki ilk aşamadır. Hazırlanan ve yaz aylarında başlayacak olan muhtelif eğitim programları hem çalışanların güncel bilgilerini arttıracak, hem de üye firmalarımızın verimliliğini arttıracak şekilde tasarlanmıştır.

Uzun dönemli projelerimiz arasında bir üniversite ile işbirliği yaparak sektörümüze farklı konularda yetişmiş insan kaynağı sağlayacak bir program hazırlanması vardır. Bu program sadece üyelerimize daha kalifiye çalışanlar yaratmak amaçlı değildir. Ön hazırlıklarını belirli bir noktaya getirdiğimiz bu projeyi üniversite, yüksek okul mezunu gençlerimize meslek kazandırmak, okul sonrası hazır iş imkanı sunmak dolayısıyla topluma küçük de olsa bir hizmet olarak görüyoruz. Bu konuda dernek yönetimi AB içerisindeki benzer uygulamaları incelemekte ve üniversitelerle görüşmeleri sürdürmektedir.

TOKKDER’in bu projeleri gerçekleştirmesi için en önemli engel belki de finansal sorunlar. Bu konuda neler yapıyorsunuz? Üyelerden beklentileriniz neler?
TOKKDER’in İngiltere gibi örneklerden bildiğimiz gelir açısından kurumsal bir sisteme kavuşması mümkün mü? Bu konuda nasıl altyapı çalışmalarınız var? Üyelerimiz stratejik planımızı destekliyorlar. Bu planların gerçekleştirilmesi için en önemli engel finansal konular. Yurtdışındaki benzer derneklerin oldukça geniş kadroları ve kurumsallaşmış yapıları var. Geçen yıl İngiltere’deki muadil dernek BVRLA’nın genel müdürü John Lewis’i Türkiye’ye davet ettik. Görüşmemizde İngiltere’de kurdukları yapıyı kendisinden dinleme imkanımız oldu. Milyonlarca poundluk bütçeleri var ve kendi gayrimenkullerinde faaliyet gösteriyorlar. İngiltere’de üye aidatları ve bağışlarla, dernek faaliyetlerinden gelen gelirler arasında faaliyetler lehinde %60’a %40’lık bir denge var. Bizim de hedefimiz gelirler açısından TOKKDER’i kişilerden bağımsız bir finansal yapıya kavuşturmak.

Derneğin hem hukuki, hem kurumsal sağlam bir alt yapısının oluşması için önemli bir zaman ayırdık. Bu süreç içerisinde TOKKDER’in önümüzdeki dönem sektöre vereceği hizmetlerin ve gelir kazandırıcı faaliyetlerin oluşturulması tamamlandı. Hedefimiz aynı anda hem üyelerimize bazı hizmetleri sunmak, hem de bundan gelir elde etmek. Üyelerimizden beklentimiz bu faaliyetlere katılmaları ve hizmetlerden yararlanmaları. TOKKDER’in bir marka olması ve sektöre katma değer yaratacak faaliyetleri yapması, ancak önemli bir bütçenin sağlanması ile mümkün olur.

Top