Your browser (Internet Explorer 7 or lower) is out of date. It has known security flaws and may not display all features of this and other websites. Learn how to update your browser.

X

Karayolu Taşıma Yönetmeliği Üzerine…

Sayın TOKKDER Üyeleri.Bize ayrılan köşede ilk yazıyı hepimizi yakından ilgilendiren Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ndeki belgelerden seçtik. Ulaştırma Bakanlığı nezdinde özellikle K2 belgesi ile ilgili çabada, az gittik uz gittik, dere tepe düz gittik, bir de dönüp bakmışız ki bir arpa boy yol gitmişiz.Ulaştırma Bakanlığı’nın 2008/KUGM-08/GENEL numaralı ve İlgi: 14/03/2007 tarihli ve (2007/KUGM-26/GENEL) numaralı genelgede; “31.12.2008 tarihine kadar olmak üzere;


1- [B1], [B2], [C2], [L2] ve [M3] yetki belgeli firmaların; bu yetki belgelerine belli oranlarda sözleşmeli taşıt kayıt ettirme hakkı kullanılırken; satıştan dolayı sahip değişikliği, taşıtın kayıtlı olduğu yetki belgesinin iptali veya geçersiz sayılması veya düşüm yapılmak istenilen yetki belgesinde en az 90 (doksan) takvim günü süreyle sözleşmeli olarak kayıtlı olması halleri hariç olmak üzere; söz konusu yetki belgelerine ait taşıt belgelerinden fesih yoluyla yapılan taşıt düşümü sonucunda, düşülen taşıtın/taşıtların yerine düşüm tarihinden itibaren 60 takvim günü geçmedikçe yeni sözleşmeli taşıtın/taşıtların kaydının yapılmaması,

2- [B1], [B2], [C2], [L2] ve [M3] yetki belgelerine kayıt ettirilen sözleşmeli taşıtların; satıştan dolayı sahip değişikliği, taşıtın kayıtlı olduğu yetki belgesinin iptali veya geçersiz sayılması veya düşüm yapılmak istenilen bu yetki belgesinde en az 90 (doksan) takvim günü süreyle sözleşmeli olarak kayıtlı olması halleri hariç olmak üzere fesih yoluyla bu yetki belgelerinden düşürüldükleri tarihten itibaren 60 takvim günü geçmedikçe, düşüm işlemi yapılan yetki belgesi dahil [B1], [B2],[C2], [L2] ve [M3] türü başka bir yetki belgesi eki taşıt belgesine sözleşmeli taşıt olarak kayıt edilmemesi,

3- Uluslararası düzenli yolcu taşımalarında,yabancı ülke firması ile [B1] yetki belgesi sahipleri arasında yapılan ortak taşıma sözleşmesinde belirtilen ve Bakanlıkça onaylanan ücret ve zaman tarifeleri geçerli olup, bu tarifeler için yönetmeliğin 38. maddesinin (a), (e), (f), (g), (h) bentleri ile 48. maddesinin (h) ve (ı) bentlerinin uygulanmaması,

4- [K2] türü yetki belgelerine öz mal motosikletlerinde kayıt edilebilmesi,

5- Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin 15.maddesinin birinci fıkrası ile geçici 11.maddesinin (o) bendi gereği yetki belgesinin zayiinde düzenlenecek yetki belgesi için alınacak ücretin tespitinde; ilgilinin anılan Yönetmelik kapsamında ilk defa almış olduğu yetki belgesi için ödemiş olduğu ücretin %50’sinin esas alınması,Yetki belgesi sahiplerinin, taşıt belgelerinde özmal olarak kayıtlı çekicilerini, bir başka yetki belgesi sahibinin taşıt belgesinde özmal olarak kayıtlı römork veya yarı römorklar ile eşleştirerek uluslararası taşımalarda kullanabilmeleri,

6- Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin,“Taşıtlarda Tadilat Yasağı” başlıklı 43.maddesinin (a) ve (b) bentlerine aykırı davranılması nedeniyle, aynı maddenin(c) bendi uyarınca, taşıt belgelerinden re’sen düşümü yapılan taşıtların; söz konusu Yönetmelik hükümlerine uygun hale getirildiğinin belgelenmesi şartıyla düşüm tarihinden itibaren 60 gün geçtikten sonra, 6 aylık süre beklenmeksizin yeniden taşıt belgelerine kayıt edilebilmesi, Geçici/süreli tedbirler olarak 3348 Sayılı Ulaştırma Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2., 10. ve 35.maddeleri ile 4925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanunu’nun 5. ve Karayolu TaşımaYönetmeliği’nin 8. maddesi çerçevesinde olmak üzere ve bunların Bakanlığımıza vermiş olduğu yetkiye istinaden uygun görülmüştür. İlgili Genelge yürürlükten kaldırılmıştır. ”Üyelerimizin 31.08.2008’den evvel önlemlerini almaları için mevcut genelgeyi önemle hatırlatırız.

Avukat Şule Aydın Taşkan
aydinhukuk@superonline.com

Top