Your browser (Internet Explorer 7 or lower) is out of date. It has known security flaws and may not display all features of this and other websites. Learn how to update your browser.

X

2022 Vergi Cezaları Ne Oldu? – Recep BIYIK

21 Aralık 2021 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Genel Tebliğlerle, 2022 yılında uygulanacak vergiler, cezalar ve vergi uygulamalarında esas alınan had ve tutarlar belirlendi.

2022 yılında uygulanacak ceza tutarları konusunda özel bir düzenleme yapılmadı. Genel düzenlemeler kapsamında, ceza tutarları yeniden değerleme oranında arttı.

İşte 2022 yılında uygulanacak, özellikle şirketler için önemli bazı ceza tutarları.

Fatura vermeme ve almamanın cezası

Fatura düzenlememenin cezası, faturada yazılması gereken tutarın yüzde 10’u kadardır. Fatura düzenlenir ancak tutar eksik yazılırsa kesilecek ceza, tutar farkı üzerinden hesaplanır.

2022 yılında düzenlenmesi gereken her bir fatura için kesilecek asgari ceza tutarı, fatura tutarına bakılmaksızın, 500 lira. Bu tutar 2021 yılında 380 liraydı.

Fatura düzenlememe fiili için var olan alt sınır yanında, bir de üst sınır var. 2022 yılında toplam ceza üst sınırı 250.000 lira. Bu tutar 2021 yılında 190.000 liraydı.

Vergi Usul Kanunu, fatura vermeyenler ile almak zorunda olmasına rağmen fatura almayanları aynı ölçüde cezalandırıyor. Yukarıdaki cezalar fatura almayanlar için de geçerli.

Gerçek kişi tüketiciler, Vergi Usul Kanunu’nda fatura almak zorunda olanlar arasında sayılmış değil. Buna rağmen, fatura almayanlara uygulanacak cezaların düzenlendiği maddede, fatura almayan tüketiciler için de özel usulsüzlük cezası öngörülmüş. Bunlara kesilecek ceza, yukarıda fatura almak zorunda olanlar için ifade edilen cezanın beşte biri kadar.

Bu arada, fatura düzenleme sınırını da hatırlatmak gerekirse, 2022 yılında geçerli olan tutar 2.000 lira.

Levha bulundurma veya asma zorunluluğuna uyulmaması

Levha bulundurma veya asma zorunluluğuna uymayanlara 2022 yılında verilecek ceza 500 lira. Bu tutar 2021 yılında 380 liraydı.

Muhasebe standartlarına uyulmaması

Muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uymayanlara 2022 yılında kesilecek ceza tutarı 12.000 lira.

Verginin zamanında tahakkuk ettirilmemesi veya ödenmemesi

Verginin zamanında tahakkuk ettirilmemesi veya eksik tahakkuk ettirilmesi ya da tahakkuk ettirilmesine rağmen zamanında ödenmemesi halinde uygulanacak gecikme faizi ve gecikme zammı oranı, 2022 yılı başı itibarıyla aylık yüzde 1,6.

Usulsüzlük cezaları

Beyannamelerin verilmemesi, defter tutulmaması, tutulan defterlerin noksan, usulsüz veya karışık olması, istenen kayıt nizamına uyulmaması, bildirimlerin zamanında yapılmaması, defterlerin zamanında tasdik ettirilmemesi veya hiç tasdik ettirilmemiş olması gibi suçlar için 2022 yılında kesilecek usulsüzlük cezaları Tablo 1’de yer almaktadır.

  Birinci derece usulsüzlükler (TL) İkinci derece usulsüzlükler (TL)
Sermaye şirketleri 320 170
Sermaye şirketleri dışında kalan birinci sınıf tüccar
ve serbest meslek erbabı
190 95

Usulsüzlük fiili re’sen takdiri de gerektiriyorsa, tabloda gösterilen ceza tutarları 2 kat olarak uygulanır

Tahsilat ve ödemelerini bankalar üzerinden yapmayanlara uygulanacak ceza

Tahsilât ve ödemelerini banka ve benzeri kuruluşlar aracılığıyla yapmayan sermaye şirketlerinden her birine, her bir işlem için 3.400 liradan az olmamak üzere, işleme konu tutarın yüzde 5’i oranında özel usulsüzlük cezası kesilir.

Bir yılda kesilecek ceza tutarı 2.500.000 lirayı geçemiyor.

Diğer bazı fiiller nedeniyle kesilecek cezalar

İstenen bilgileri vermeyenler, yetkililerce istenen defter, kayıt ve belgeleri ibraz etmeyenler ve elektronik ortamda beyanname vermeyenlere uygulanacak ceza tutarları aşağıdaki Tablo 2’de yer alıyor.

Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı 3.400 TL
İkinci sınıf tüccarlar 1.700 TL

Elektronik ortamda beyanname verilmesi mecburiyetine uyulmaması halinde kesilmesi gereken özel usulsüzlük cezası, beyannamenin kanuni süresinin sonundan başlayarak elektronik ortamda 30 gün içinde verilmesi halinde onda bir oranında, bu sürenin dolmasını takip eden 30 gün içinde verilmesi halinde ise beşte bir oranında uygulanıyor.

Yeni yılın bütün okurlara sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini dilerim.

Top