Your browser (Internet Explorer 7 or lower) is out of date. It has known security flaws and may not display all features of this and other websites. Learn how to update your browser.

X

Finansal Kiralama Sözleşmelerinde Değişiklik Yapan Sözleşmelerde Damga Vergisi Ve Harç İstisnası

Finansal kiralama sözleşmelerinde değişiklik yapan tadil sözleşmelerinin 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu’nun 30. maddesi uyarınca Damga Vergisi ve harçtan istisna tutulmasına ilişkin açıklamalar Gelirler İdaresi Başkanlığı’nın 29.09.2010 tarihinde yayınladığı, HK-10/2010-1 sayılı sirkülerin konusunu oluşturmuştur. Buna göre;

3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu’nun 30. maddesi gereği, finansal kiralama sözleşmelerinin her türlü vergi, resim ve harçtan istisna tutulacağıhüküm altına alınmıştır. Nitekim 13 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği ile söz konusu istisna hükmünün uygulama esasları belirlenerek sadece finansal kiralama sözleşmesinin değil, sözleşmenin hüküm ifade edebilmesi için gerekli olan noterde yapılacak işlemler, tapu sicilinin beyanlar hanesine şerh işlemleri ile gemi siciline şerh işlemlerinin de harçtan istisna edilmesi gerektiği açıklanmıştır.

Ayrıca, 1997/2 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu İç Genelgesi’nde de finansal kiralama işlemlerinde Damga Vergisi ve harç istisnası uygulamasının, finansal kiralama sözleşmesinin yanı sıra söz konusu sözleşmenin teminatına ilişkin yapılan işlemleri ve bu işlemler nedeniyle düzenlenen kağıtları da kapsadığı belirtilmiş bulunmaktadır.

Gelir İdaresi Başkanlığı yayınladığı 10 No.lu Harçlar Kanunu Sirkülerinde; finansal kiralama sözleşmeleri ile bu sözleşmelerde değişiklik yapan sözleşmelere ilişkin olarak Damga Vergisi ve harç uygulamasına ilişkin açıklamalarda bulunmuştur. Sirkülerde yer alan açıklamalara göre;

Finansal kiralama sözleşmelerinde; ödeme planının revize edilmesi, sözleşmeye yeni bir mal eklenmesi veya çıkarılması, sözleşmenin süresinde veya teminat hükümlerinde değişiklik yapılması ya da kiracı değişikliği nedeniyle düzenlenecek kağıtların ve yapılacak işlemlerin 3226 sayılı Kanunun 30. maddesi uyarınca Damga Vergisi ve harçtan istisna tutulmasıgerekmektedir.

• Sirkülerin tam metnine www.gib.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz

Top