Your browser (Internet Explorer 7 or lower) is out of date. It has known security flaws and may not display all features of this and other websites. Learn how to update your browser.

X

Merak Edilen Bazı Gelir İdaresi Özelgeleri – Recep BIYIK

Gelir İdaresi özelgeleri, vergi cezası ve gecikme faizine karşı koruma sağlıyor. Aynı nitelikli özelgeler sadece özelgenin verildiği değil bütün mükellefler için aynı sonuçları doğuruyor. Bu nedenle özelgeler oldukça önemli ve izlenmesi gereken kaynaklar.

İşte son zamanlarda verilen özelgelerden seçtiğim bazılarının özeti. Özelgelerin tam metinlerine Gelir İdaresi’nin internet sitesinden ulaşmak mümkün.

Değerli konut vergisi gider olarak dikkate alınabilir mi?

(21.03.2022 tarih ve 313046 sayılı özelge)

Kira geliri elde etmek amacıyla iktisap edilen mesken nitelikli taşınmazlar için ödenen değerli konut vergisi, Gelir Vergisi Kanunu’nun 40. maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendi uyarınca bina, arazi, gider, istihlak, damga, belediye vergileri, harçlar ve kaydiyeler gibi ayni vergiler kapsamında olduğundan, aktife kayıtlı söz konusu taşınmazlar için ödenen değerli konut vergisi tutarlarının kurum kazancınızın tespitinde gider olarak dikkate alınması mümkündür.

Covid-19 nedeniyle alınan hibe destek tutarları ticari kazanca dahil edilerek vergilendirilir mi?

(18.05.2022 tarih ve 52472 sayılı özelge)

Lokanta ve restorant hizmetleri faaliyetinde bulunan kuruma, faaliyetle ilgili olarak Yiyecek ve İçecek Hizmetlerinde Bulunan İşletmelerin Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Ciro Kaybı Desteği Programı ve Uygulama Esasları Hakkındaki Tebliğ kapsamında Ticaret Bakanlığı’nca verilen ciro kaybı desteği tutarının ticari kazanca dahil edilerek vergilendirilmesi gerekmektedir.

Yurt dışı şube kazancı üzerinden ödenen ve Türkiye’de hesaplanan vergiden mahsup edilemeyen vergi gider kaydedilebilir mi?

(21.04.2022 tarih ve 443107 sayılı özelge)

Türkiye’de kurumlar vergisinden istisna olmamak kaydıyla, başka bir ülkede bulunan şubeden elde edilen kazançlar üzerinden ilgili ülkeyle yapılan Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasına göre söz konusu ülkede ödenen kurumlar vergisi ve benzeri vergilerin, bu kazançlara Türkiye’deki kurumlar vergisi oranının uygulanmasıyla bulunacak tutara kadar olan kısmının, Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 33. maddesi gereğince beyanname üzerinde vergiden mahsup edilmesi mümkündür.

Ayrıca, şirket tarafından yurt dışında ödenen ve Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 33. maddesinde belirlenen yasal sınırı aşan vergiler ise kurumlar vergisinden mahsup edilemeyecek ve yasal sınırı aşan bu vergi Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarında indirilebilecek giderler arasında sayılmadığından, kurum kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınamayacaktır.

İrtibat bürosunda çalıştırılan personele Türk lirası cinsinden ödenen ücretler gelir vergisinden müstesna tutulabilir mi?

(15.04.2022 tarih ve 201082 sayılı özelge)

İrtibat bürosunda çalışan personele ödenecek ücretler, Gelir Vergisi Kanunu’nun 23. maddesinin birinci fıkrasının (14/a) numaralı bendinde sayılan tüm şartların varlığı halinde gelir vergisinden istisna olup, söz konusu ücret ödemeleri üzerinden Gelir Vergisi Kanunu’nun 94. maddesi uyarınca tevkifat yapılmayacaktır.

Bu bağlamda, çalışanlara yapılan ücret ödemelerinin yurt dışından gelen dövizlerle karşılanması şart olup bu ödemelerin çalışanlara, döviz olarak veya bu dövizlerin yetkili bankalarda bozdurulmak suretiyle Türk lirası olarak yapılması mümkündür. Ödemelerin Türk lirası olarak yapıldığı durumda, döviz bozdurulması ile ilgili belgelerin ücret bordrolarına eklenmesi gerekmektedir.

Buna göre, ücret ödemelerinin yurt dışından getirilen dövizlerle karşılanması kaydıyla, çalışanlarla yapılan hizmet sözleşmelerinde ücretlerin Türk lirası cinsinden belirlenmesi ve bu ücretlerin çalışanlara Türk lirası olarak ödenmesi, anılan istisnadan faydalanılmasına engel değildir.

Motorsuz çekme karavana ait KDV indirim konusu yapılabilir mi?

(05.05.2022 tarih ve 28309 sayılı özelge)

İktisap edilen motorsuz çekme karavanın; işletmeye ilişkin faaliyetlerde kullanılması, vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu takvim yılını takip eden takvim yılının aşılmaması ve kanuni defterlere kaydedilmesi şartıyla, motorsuz çekme karavanın iktisabında yüklenilen katma değer vergisinin indirim konusu yapılması mümkün bulunmaktadır.

Yıl sonu cari hesap bakiyesi hakkında mutabık kalındığına ilişkin kâğıt damga vergisine tabi midir?

(24.02.2022 tarih ve 89201 sayılı özelge)

Türk Ticaret Kanunu’nun 94. maddesi kapsamında, yıl sonunda şirket nezdindeki cari hesap borç bakiyesi konusunda karşı taraf ile mutabık kalınması için düzenlenen, belirli bir taahhüt içermeyen, herhangi bir sözleşmeye de atıf yapmadığı anlaşılan kâğıt, Damga Vergisi Kanunu’na ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtlar mahiyetinde bulunmadığından, söz konusu kâğıt damga vergisine tabi değildir.

Top