Your browser (Internet Explorer 7 or lower) is out of date. It has known security flaws and may not display all features of this and other websites. Learn how to update your browser.

X

Yeniden Değerleme Uygulamasındaki Bazı Önemli Noktalar – Hakan GÜZELOĞLU

Yeniden değerleme uygulamasına ilişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 16 Temmuz 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı. Önceki yazımızda bu uygulamaya ilişkin detaylara yer vermiştik.

7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Kanunu ile operasyonel kiralama şirketlerinin de gözünden kaçırmaması gereken bir değişiklik Vergi Usul Kanunu’nun geçici 31. Maddesinde yapılmıştı. Şimdi yayımlanan Genel Tebliğ ile uygulamaya ilişkin esaslar açıklanmış oldu.

Ana hatlarıyla bu uygulama operasyonel kiralama şirketleri için aktiflerindeki binek otomobilleri 2021 Mayıs Ayı Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi ile 2021 Mayıs Ayı değerlenmiş değerlerine getirmeye fırsat tanıyor.

Bu nasıl olacak diye özetlersek; operasyonel kiralama şirketleri 09/06/2021 tarihi itibarıyla aktiflerinde kayıtlı bulunan binek otomobillerin değerleri ile varsa bunlara ait amortismanları (ayırmasa da sanki ayrılmış gibi hesaplayarak) yeniden değerleyebilecek ve iki değerleme işlemi arasındaki farkı bilançonun pasifinde bir fonda gösterebilecek.

Bunun etkisi nedir?

Yeniden değerleme yapan kurumlar söz konusu değer artışını yüzde 25 kurumlar vergisi oranı yerine yüzde 2 oranında belirlenen vergi oranı ile vergilendirerek yasal kayıtlara fon olarak alabilecek.

Bu yazımızda, 31.12.2021 tarihine kadar uygulanabilecek bu düzenlemeye ilişkin en son yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’ndeki birkaç önemli hususa dikkat çekmek istedik.

Uygulama 31.12.2021 Tarihine Kadar Yapılabilecek

Yeniden değerleme, uygulamadan yararlanma hakkını haiz mükelleflerin 09/06/2021 tarihi itibarıyla yasal defter kayıtlarında yer alan iktisadi kıymetler ve varsa bunlara ait amortismanlar esas alınmak suretiyle 31/12/2021 tarihine kadar yapılabilecektir.

Bu uygulamadan yararlanılması için, söz konusu tarihe kadar yeniden değerleme işleminin yapılması ve değer artışına ilişkin verginin de yeniden değerleme işleminin yapıldığı tarihi izleyen ayın son günü akşamına kadar beyan edilip, üç eşit taksitte (ilk taksiti beyanname verme süresi içinde, izleyen taksitler sırasıyla beyanname verme süresini takip eden ikinci ve dördüncü ayda olmak üzere) ödenmesi zorunludur.

Yapılan yeniden değerleme neticesinde hesaplanan ve pasifte özel bir fon hesabında gösterilen değer artışı tutarı üzerinden yüzde 2 oranında hesaplanan vergi, yeniden değerleme işleminin yapıldığı tarihi izleyen ayın son günü akşamına kadar gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı olunan vergi dairesine beyan edilip, üç eşit taksitte (ilk taksiti beyanname verme süresi içinde, izleyen taksitler sırasıyla beyanname verme süresini takip eden ikinci ve dördüncü ayda olmak üzere) ödenecek.

Uygulama ile ilgili yayımlanan Genel Tebliğde Aralık 2021 tarihinde bu düzeltmeyi yapan kurumların hangi sürede beyanname vermesi gerektiği belirtilmelidir. Örneğin Aralık 2021 tarihinde bu düzeltmeyi yapan mükelleflerin 2022 Ocak Ayı son günü akşamına kadar beyanname vermesi ve Ocak- Mart ve Mayıs 2022 tarihlerinde değer artışına ilişkin verginin ödenmesi zorunlu olacaktır.

Değer Artışının Hesabında Birikmiş Amortisman ve Maliyet Bedeli

Yine Genel Tebliğdeki örneklere bakıldığında bir diğer gözümüze takılan ve açıklanması gereken husus; Aralık 2021 tarihi itibarıyla bu düzeltmeyi yapan kurumların Mayıs sonu itibarıyla kayıtlarındaki birikmiş amortisman tutarını dikkate almaları gerektiğine işaret eden bir örneğe yer verilmemiş olmasıdır. Özellikle aylık bazda amortisman hesaplayan kurumların Mayıs 2021 dönem sonu itibarıyla amortisman tutarı belli iken örneklerdeki birinci geçici vergi birikmiş amortismanlarının dikkate alınması hesaplanacak yüzde 2 vergi tutarında farklılaşma yaratabilecektir. Yeniden değerleme işleminin yapıldığı ay akabinde ayrılacak amortisman hesabının da farklılaşmasına etken olacaktır.

Bu kapsamda, uygulama yapıldıkça bu konuların açıklanması ve yer verilen örneklere ilave örnekler verilmesinin uygun olacağını düşünüyoruz.

Ayrıca, bir başka örnekleme yapılması gereken husus; maliyet bedeline dahil edilen kredi, kur farkı bulunan iktisadi kıymetlere ilişkin bir örneğe yer verilmesi gerekliliğidir. Hatta bu örnekte Mayıs 2021 ile Aralık 2021 tarihlerinde bulunan amortisman tutarının nasıl hesaplanması ve ayrıştırılması gerektiği ile aktifleştirilen tutarların nasıl yeniden değerlendirme işlemine tabi tutulacağının örneklenmesinin işlemleri gerçekleştirecek kurumların kafasında soru işareti doğurmaması için faydalı olacağı görüşündeyiz.

Bir önceki yazımızda da belirtmiş olduğumuz üzere özellikle binek otomobil satışlarının daha fazla olduğu dönemlerde operasyonel kiralama şirketlerinin yenileme fonu, yeniden değerleme uygulaması gibi vergi planlama araçlarını dikkate almaları faydalarına olabilmektedir.

Yeniden değerleme uygulaması ile binek otomobillerin yeniden değerlemesinden gelerek bilanço pasifinde yer alacak fon tutarı üzerinden 2021 yılı özelinde yüzde 25 kurumlar vergisi yerine yüzde 2 oranında bir vergi ödenecek, bu da operasyonel kiralama şirketlerinin öz kaynak kalemlerinin büyümesine sebep olacaktır. Ayrıca büyüyen öz kaynak tutarı şirketlerin vergi güvenlik müessesi olan örtülü sermaye ve finansman gider kısıtlaması gibi uygulamalar sonucu hesaplanacak kanunen kabul edilmeyen gider tutarlarını aşağıya düşürmeye yardımcı olacaktır.

Sonuç olarak, ortalama 3 yıl aktifte kalan bir binek otomobil için yeniden değerleme uygulaması son üç yıllık değerleme katsayısı ile dikkate alındığında kabaca 2018 yılındaki girişler için 2 katı, 2019 yılındaki girişler için maliyet bedelinin ortalama 1,5 katı oranında artışla vergi planlama imkanı yaratmaktadır. Sayıca yüksek otomobil parkı bulunan operasyonel kiralama şirketlerinin bu uygulamayı değerlendirmelerini tavsiye ediyor, olası sorularınızda bizlerle iletişime geçebileceğinizi bilginize sunuyoruz.

Top