Your browser (Internet Explorer 7 or lower) is out of date. It has known security flaws and may not display all features of this and other websites. Learn how to update your browser.

X

Türk Ticaret Kanunu Uyarınca İnternet Sitesi Kurma Zorunluluğu – Av. Duygu TURGUT

Bu sayımızda 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (“TTK”) uyarınca şirketlerin internet sitesi kurma zorunluluğunu ve bu internet sitesinde yayımlanması gerekli olan içerikleri inceleyeceğiz.

TTK’da düzenlenen yükümlülüklerden bir tanesi de bağımsız denetime tabi olan şirketlerin (“Yükümlü Şirket”) internet sitesi kurması ve bu internet sitesindeki belirli bir bölümü kanunen yapılması gerekli olan ilanlara ayırmasıdır. Yükümlü Şirket, internet sitesi kurma zorunluluğu kapsamına girdiği tarihten itibaren üç ay içinde internet sitesi kurmalı ve bu sitenin belirli bir bölümünü kanunen yapılması gereken ilanların yayımlanması için özgülemelidir. Bağımsız denetime tabi olan şirketler 26 Mayıs 2018 tarihli ve 30432 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar ile belirlenmiştir. Kural olarak (i) aktif toplamının 35 milyon Türk Lirasından fazla olması, (ii) yıllık net satış hasılatının 70 milyon Türk Lirasından fazla olması ve (iii) çalışan sayısının 175 kişiden fazla olması kriterlerinden en az ikisini iki yıl üst üste sağlayan şirketler bağımsız denetime tabi olacaktır.

A. İnternet Sitesinden Yayımlama Usulleri

İnternet sitesinde yayımlanacak içerikler, TTK’da belli bir süre belirtilmiş ise bu süre içinde, TTK’da belli bir süre belirtilmemiş ise içeriğin dayandığı işlemin veya olgunun gerçekleştiği tarihten, tescil veya ilana bağlandığı durumlarda ise tescil veya ilanın yapıldığı tarihten itibaren en geç beş gün içinde, şirketin kuruluşundan internet sitesi açılıncaya kadar geçen sürede yayımlanması gereken içerikler de bu sitenin açıldığı tarihte internet sitesinde yayımlanır.

Yükümlü Şirket’in internet sitesinin bilgi toplumu hizmetlerine özgülenmiş kısmında yayımlanan içeriğin başına tarih ve parantez içinde “yönlendirilmiş mesaj” ibaresi konulmalıdır. İnternet sitesinin bilgi toplumu hizmetlerine ayrılmış bölümü herkesin erişimine açık tutulmalıdır. Erişim hakkının kullanılması, ilgili olmak veya menfaati bulunmak gibi kayıtlarla sınırlandırılmaz ve herhangi bir şarta bağlanamaz. Bu ilkenin ihlali hâlinde herkes engelin kaldırılması davasını açabilmektedir. TTK’da ve ilgili diğer kanunlarda veya idari düzenlemelerde daha uzun bir süre öngörülmedikçe, Yükümlü Şirket’in internet sitesinde yayımlanan bir içerik, üzerinde bulunan tarihten itibaren en az altı ay süreyle internet sitesinde kalmalıdır. Aksi hâlde söz konusu içerik yayımlanmamış sayılacaktır.

B. İnternet Sitesinden Yayımlanacak İçerikler

Yükümlü Şirket, internet sitesinde şirketin MERSİS numarası, ticaret unvanı, merkezi, taahhüt edilen ve ödenen sermaye miktarı ile yönetim kurulu başkan ve üyelerinin ad ve soyadları, yönetim kuruluna üye olarak seçilen tüzel kişiyle birlikte tescil edilen gerçek kişi ve denetçi ile ilgili bilgileri sürekli olarak yayımlamak zorundadır.

Bazı içeriklerin ise belirli süreler ile yayımlanması zorunludur. Yükümlü Şirket’in internet sitesinde en az altı ay süreyle yayımlamak zorunda olduğu içeriklerden önemli olabileceğini düşündüğümüz bazı başlıklar ve bunlara ilişkin açıklamalarımızı aşağıda bulabilirsiniz.

(i). Birleşme ve bölünme ile ilgili içerikler

Birleşme veya bölünme ile ilgili belgeler, birleşme veya bölünme kararının alındığı tarihten iki ay önce internet sitesinde yayımlanmalıdır. Birleşmeye veya bölünmeye katılan şirketlerin sicil gazetesinde yedişer gün arayla alacaklılarına üç defa yapacağı ilan ise birinci ilanın sicil gazetesinde yayımlandığı tarihten itibaren en geç beş gün içinde internet sitesinde yayımlanmalıdır.

(ii). Genel kurul ile ilgili içerikler

Genel kurulun toplantıya çağrılmasına ilişkin ilan en geç sicil gazetesinde yayımlandığı tarihte internet sitesinde yayımlanmalıdır. Şirketin genel kurul toplantı tutanağı ile imtiyazlı pay sahipleri özel kurulunun toplantı tutanağı ise genel kurul tarihinden itibaren en geç beş gün içinde internet sitesinde yayımlanmalıdır. Genel kurulun çalışma usul ve esaslarını içeren iç yönerge ilan tarihini izleyen beş gün içinde internet sitesinde yayımlanmalıdır.

Genel kurul kararına karşı iptal veya butlan davasının açıldığı bilgisi ve duruşma günü, şirket sözleşmesine uygun olarak yapılan ilan tarihinden itibaren en geç beş gün içinde internet sitesinde yayımlanmalıdır. Bunlara ilişkin kesinleşmiş mahkeme kararı ise tescil tarihinden itibaren en geç beş gün içinde internet sitesinde yayımlanmalıdır.

(iii). Şirket sözleşmesi ile ilgili içerikler

Şirket sözleşmesi ve bunun değiştirilmesine ilişkin genel kurul kararı, sicil gazetesinde yayımlandığı tarihten itibaren en geç beş gün içinde internet sitesinde yayımlanmalıdır.

(iv). Sermaye ve paylar ile ilgili içerikler

Sermayenin azaltılması, rüçhan hakkı, şirketin tek pay sahipli/ ortaklı olduğu ile ilgili bilgi ve belgeler, yönetim kurulunun hamiline yazılı pay senetlerinin bastırılmasına ilişkin kararı, şirketin tescilinden itibaren iki yıl içinde bir işletme veya aynın, sermayenin onda birini aşan bir bedel karşılığında devralınmasına veya kiralanmasına ilişkin sözleşme sicil gazetesinde yayımlandığı tarihten itibaren en geç beş gün içinde internet sitesinde yayımlanmalıdır.

Pay bedellerinin ödenmesine ilişkin çağrı ilanı yapıldığı tarihten itibaren en geç beş gün içinde, yönetim kurulunun mütemerrit pay sahibinin senedini iptal etmesine ilişkin kararları ise sicil gazetesinde yayımlandığı tarihten itibaren en geç beş gün içinde internet sitesinde yayımlanmalıdır.

Kayıtlı sermaye sistemi ile ilgili bilgi ve belgeler şirket sözleşmesine uygun olarak yapılan ilan tarihinden itibaren en geç beş gün içinde internet sitesinde yayımlanmalıdır.

C. İnternet Sitesinden Yayımlama İle İlgili Düzenlemelere Uyulmaması

İnternet sitesinden yayımlanması zorunlu olan kararların yayımlanmaması halinde ilgili karar iptal edilebilecektir. Ayrıca söz konusu kararın yayımlanmaması kanuna aykırılığın tüm sonuçlarının doğmasına yol açacaktır ve kusuru bulunan yöneticiler ile yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğu doğabilecektir. Bu sebeple, Yükümlü Şirketler TTK ve ilgili düzenlemeler kapsamında internet sitesi açma yükümlülüklerini gereği gibi yerine getirmeli ve yayımlanması zorunlu olan içerikleri TTK ve ilgili düzenlemelerdeki usullere uygun olarak yayımlamalıdırlar.

Top