Your browser (Internet Explorer 7 or lower) is out of date. It has known security flaws and may not display all features of this and other websites. Learn how to update your browser.

X

2020 Yılı Beyan Sınırları, İndirim ve İstisna Tutarları – Recep Bıyık

Kira geliri istisna tutarı

2020 yılında elde edilecek konut kira gelirlerinin 6.600 lirası gelir vergisinden müstesna. 2019 yılı gelirleri için bu tutar 5.400 lira idi.

İstisnadan yararlanabilenler için bu tutarı geçmeyen konut kira gelirlerinin beyan edilmesi gerekmiyor. Kira gelirinin bu tutarı geçmesi halinde ise bu kısım gelir vergisinden istisna. İstisna tutarının üzerinde gelir elde edilmesine rağmen beyan edilmemesi veya eksik beyan edilmesi durumunda, istisnadan yararlanma hakkı ortadan kalkıyor.

Taşınmaz alım satım kazançlarında istisna

Gelir Vergisi Kanunu’na göre, satın alma tarihinden itibaren beş yıl içinde yapılan taşınmaz satışından elde edilen kazançlar gelir vergisine tabi.

2020 yılında taşınmaz mal satışından elde edilen kazançların 18.000 liralık kısmı gelir vergisinden istisna. Bu tutar 2019 yılında elde edilen kazançlar için 14.800 lira idi.

Bazı gelirler için beyan sınırları

2020 yılında elde edilen, vergi kesintisine tabi tutulmamış veya istisnaya konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarında beyan sınırı 2.600 lira.

Yurt içinde elde edilen alacak faizleri veya yurt dışında elde edilen faizler bu kapsamda.

Gelirin beyan sınırını geçmesi halinde, geçen kısmın değil gelirin tamamının 2021 yılında verilecek beyannameye dahil edilmesi gerekiyor.

2019 yılında elde edilmiş olan, vergi kesintisine tabi tutulmamış menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarına ilişkin beyan sınırı 2.200 lira idi.

Veraset ve intikal vergisi istisna tutarları

Bağışlar ve miras kalan değerler nedeniyle hesaplanan veraset ve intikal vergisi matrahından indirilecek istisna tutarları 2020 yılı için bir sonraki sayfadaki tabloladaki gibidir.

Eş ve çocuklardan her birine isabet eden miras hisselerinde 306.603 TL
Çocuk bulunmaması halinde, eşe isabet eden miras hissesinde 613.582 TL
Bağışlarda 7.060 TL
Yarışma ve çekilişlerde kazanılan ikramiyelerde 7.060 TL

Engellilik indirimi tutarları

Çalışma gücünü belli ölçüde kaybeden ücretlilerle serbest meslek erbabı engellilik indiriminden yararlanabiliyor ve gelirlerinin bir kısmı bu çerçevede gelir vergisine tabi tutulmuyor. Ayrıca, bakmakla yükümlü olunan özürlü kişi varsa, ücretli ve serbest meslek erbabı, bu kişiler için de indirimden yararlanılabiliyor. 2020 yılında dikkate alınacak engellilik indirimi tutarları aşağıdaki gibi oldu:

  • Çalışma gücünün yüzde 80’ini kaybedenler için 1.400 lira.
  • Çalışma gücünün yüzde 60’ını kaybedeler için 790 lira.
  • Çalışma gücünün yüzde 40’ını kaybedenler için 350 lira.

Vergiden müstesna harcırah tutarları

Çalışanlara verilen gündeliklerin aynı aylık seviyesindeki devlet memurlarına verilen gündelikler kadar olan veya devletçe verilen gündeliklerin en yüksek haddini aşmayan kısmı gelir vergisinden istisna.

Devlet memurlarına verilen yurt içi gündelik tutarları Bütçe Kanunu’yla, yurt dışı gündelik tutarları ise Cumhurbaşkanı Kararıyla belirleniyor ve bu tutarlar özel sektörde çalışanlar için de vergiden müstesna harcırah tutarını belirliyor.

2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’nun eki H-Cetveliyle belirlenen tutarlar çerçevesinde, personele yurt içi seyahatler nedeniyle ödenen harcırah gündeliğinin 66,85 liralık kısmı gelir vergisinden istisna.

Yurt dışına yapılacak seyahatlerde personele ödenecek gündeliğin vergiden istisna edilecek kısmı son olarak 16.02.2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu kararıyla belirlendi. 07.02.2019 tarih ve 714 sayılı Cumhurbaşkanı kararıyla bu tutarların 2019 yılında da uygulanması öngörüldü. Tutar gidilen ülkeye göre değişiyor. KKTC’ye yapılacak yolculuklar için ise tutar halen 161,15 lira.

Sosyal güvenlik primine esas kazançların alt ve üst sınırları

Sosyal güvenlik mevzuatı uyarınca, sosyal güvenlik primine esas tutulan günlük kazancın alt sınırı, asgari ücretin otuzda biri, üst sınırı ise günlük kazanç alt sınırının 7,5 katıdır.

2020 yılında uygulanacak olan, sosyal güvenlik primi, işsizlik sigortası primi ve sosyal güvenlik destek primine esas kazançların alt sınırı aylık 2.943,00 lira, üst sınırı ise 22.072,50 liradır.

Vakıflara vergi muafiyeti tanınması

Bakanlar Kurulunca vakıflara “vergiden muaf vakıf” statüsü verilebiliyor. Bu statünün verildiği vakıflar, statünün verdiği ayrıcalıklı konum yanında, başta bunlara yapılan bağışların bağış yapanlarca belirli ölçüde matrahtan indirimi olmak üzere çeşitli vergi ayrıcalıklarına da kavuşuyor.

Vakıfların vergiden muaf vakıf sayılabilmesinde, diğer koşulların yanında, talepte bulunan vakıfların belirli bir gelir getirici mal varlığına ve yıllık gelire sahip olmaları aranıyor.

Asgari mal varlığı ve gelir tutarları yıllar itibarıyla değişiyor. 2020 yılında vergi muafiyeti talebinde bulunacak vakıfların vergi muafiyeti talebinde bulundukları tarihte en az;

  • 1.717.000 lira gelir getirici mal varlığına ve
  • 155.000,00 lira yıllık gelire (kamu kaynaklı yardımlar ve bağışlar hariç)

sahip olmaları gerekiyor. Faaliyet süresi 6-12 ay olan vakıflar için bu tutarlar iki kat olarak aranıyor.

Fatura düzenleme sınırı

2019 yılında 1.200 lira olan fatura düzenleme sınırı 2020 yılı için 1.400 lira olmuştur.

Buna göre, 2019 yılında nihai tüketicilere yapılan 1.200 liradan daha küçük tutarlı satışlar için, müşterinin de istememesi koşuluyla, fatura düzenleme zorunluluğu yoktur. Bu satışlar için perakende satış fişi düzenlenmesi mümkündür.

Doğrudan gider yazma sınırı

Satın alınan demirbaşlar için, doğrudan gider yazma sınırı, 2020 yılı için 1.400 liradır.

Buna göre, 2020 yılında satın alınan demirbaşlardan bedeli bu tutarı aşmayanlar doğrudan gider kaydedilebilir.

Top