Your browser (Internet Explorer 7 or lower) is out of date. It has known security flaws and may not display all features of this and other websites. Learn how to update your browser.

X

Küresel Ekonomi ve Piyasalar – Erkin ŞAHİNÖZ

Fed Sıkılaştırmaya Ne Zaman Başlar?

Son toplantıda Fed beklentilerle uyumlu hareket etti. Faiz oranlarında da aylık 120 milyar dolarlık varlık alım programında da değişikliğe gitmedi. Toplantı sonrasında yaptığı konuşmada Başkan Powell 10 yıllık dolar faizinin yükselmesine sebep olabilecek açıklamalardan uzak durdu. Enflasyonist baskıları kabul etti, yakın vadede enflasyonun yüzde 2,0’ın üzerine çıkabileceğinden dem vurdu ancak yüzde 2,0’ın üzerinde kalıcılaşamayacağını belirtti. Faiz artırımının 2023’ten önce başlamayacağını düşünüyoruz. Daha fazla

Yenileme Fonu İçin Tam Zamanı – Hakan GÜZELOĞLU

Son dönemde yürürlüğe giren finansman gider kısıtlaması uygulaması ve kurumlar vergisi oranı artışı gibi vergisel düzenlemeler nedeniyle şirketlerin vergi yüklerinin arttığını söyleyebiliriz. Vergi kanunlarımızda yer alan yenileme fonu uygulaması özellikle binek otomobil satışlarının daha fazla olduğu dönemlerde operasyonel kiralama şirketlerince düşünülmesi gereken bir vergi öteleme ve finansman uygulamasıdır.

Bu sayede araç satışlarından kaynaklanan karların 2021 yılı özelinde yüzde 25’i kadar daha az kurumlar vergisi ödenmesi anlamına gelmektedir.

Daha fazla

Yeni Nesil İhtisas Serbest Bölgelerinde Yatırım – Yasemin BEKGÖZ

Serbest bölgeler; yatırımlar ile üretimi teşvik etmek, teknoloji aktarımını sağlamak ve ticareti geliştirmek amacı ile kurulan özel ekonomi bölgeleridir. Gümrük hattının dışında oldukları için, ülkede geçerli ticari, mali ve iktisadi alanlara ilişkin hukuki ve idari bazı düzenlemeler serbest bölgelerde uygulanmaz. Serbest bölgelerde yatırım yapmak kurumlar vergisi, gelir vergisi, damga vergisi, gümrük vergisi ve KDV teşviklerinin yanı sıra yerli ve yabancı pazarlara ulaşım imkânı, azaltılmış bürokratik prosedür, stratejik avantaj ve tedarik zinciri imkanlarından yararlanma kolaylığı sağlamaktadır.

Daha fazla

Bir Haksız Rekabet Hali Olarak Kötüleme – Av. Sedat TARLACI

Temel haklar arasında sayılan çalışma ve sözleşme hürriyeti, serbest ticaret hakkı ve rekabet özgürlüğünün temelini oluşturmakta olup anayasada düzenlenmiştir. Bu hakkın beraberinde getirdiği rekabet özgürlüğü, bazı sınırlar dahilinde kural olarak serbesttir. Rakiplerin, tüketicilerin veya piyasanın korunması amacıyla rekabet serbestisine getirilen sınırlandırmalar ise farklı kanunlarda halihazırda kendisine yer bulmaktadır.

Daha fazla

Anonim Şirketlerde Önemli Miktardaki Şirket Varlığı Üzerindeki Tasarruflar – Av. Duygu TURGUT

Anonim şirketlerde önemli miktarda mal varlığı üzerinde işlemler hukuki niteliği itibarıyla Türk Borçlar Kanunu genel hükümleri kapsamında bir hukuki işlemdir. Şirketin işletme konusunun gerçekleştirilmesi için gerekli olan her çeşit iş ve işlemler hakkında karar almaya yetkili organ olarak yönetim kurulu, bu işlemleri yapmaya yetkilidir. Her ne kadar kural, yönetim kurulunun şirket nam ve hesabına işlemler yapmaya yetkili organ niteliğinde olması yönünde olsa da belirli bir miktara varan şirket varlıkları, şirketin işleyişi ve devamlılığı bakımından önem arz edebileceğinden, bu miktara varan işlemler Türk Ticaret Kanunu’nda (“TTK”) istisnai bir düzenlemeye tabi tutulmuştur. TTK m. 408/2-f uyarınca “önemli miktarda şirket varlığının toptan satışı”nı konu alan işlemler genel kurulun devredilemez görev ve yetkileri arasında sayılmıştır. Daha fazla

Rekabet Hukukunda Son Dönemde Dikkat Çeken Gelişmeler – Nabi Can ACAR & Enis Doğa KÜÇÜKAY

Rekabeti Kayda Değer Ölçüde Kısıtlamayan Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Teşebbüs Birliği Karar ve Eylemlerine İlişkin 2021/3 sayılı Tebliğ Yürürlüğe Girdi

Bilindiği üzere geçtiğimiz Ekim ayında, Rekabet Kurumu tarafından Rekabeti Kayda Değer Ölçüde Kısıtlamayan Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Teşebbüs Birliği Karar ve Eylemlerine İlişkin taslak tebliğ (“Taslak Tebliğ”) Rekabet Kurumu’nun sitesinde yayınlanmış ve kamuoyunun görüşlerine sunulmuştur. Rekabet Kurumu, kamuoyu görüşlerini 23 Kasım 2020 tarihine kadar kabul etmiştir.

Daha fazla

Sektör Müşterilerine Çözümler Üretiyor – İnan EKİCİ

TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu’na göre operasyonel araç kiralama sektörü, 2020 yılında önceki yıla göre yüzde 5,6 küçüldü ve sektörün araç parkı büyüklüğü 263 bin adede geriledi. Sektörün araç parkı büyüklüğünün 2017 yılı sonunda 366 bin adet seviyesine ulaşmış olduğunu düşünürsek geçen 3 sene içinde yüzde 28,1’lik bir daralma yaşandığını görüyoruz.

2020 yılı başında, 2018 yılının ikinci yarısından itibaren süregelmekte olan daralmanın sona ereceğini ve sektörümüz açısından büyümenin tekrar başlayacağını öngörüyorduk. Bununla birlikte, pandemi birçok sektörü etkilediği gibi operasyonel araç kiralama sektörünü de etkiledi. Bu dönemde, tedarik sıkıntılarından dolayı araç bulunabilirliği azaldı. Pandeminin getirdiği belirsizlik ve artan araç maliyetleri, başta KOBİ’ler olmak üzere, bazı şirketlerin uzun dönem araç kiralama taleplerini bir miktar ertelemesine neden oldu. Pandeminin önemini ortaya çıkardığı unsurlardan biri de “tasarruf” oldu. Tasarruf etmek isteyen birçok sektör müşterisi bu dönemde operasyonel kiralama yöntemiyle edindiği mevcut araçlarını yenilemek yerine bu araçların kira sürelerini uzatmak istedi.

Daha fazla

Yalına Direnç Neden? – Hüseyin GÜMÜŞTEKİN

Son yılların gözdesi bazı kelimeler cümlelerimizin içine havalı birer kelime olarak yerleşti. Lean, Agile, TPS, Kai-Zen gibi kavramlara odaklandık. Bunları konuşmak ve cümlelerimizin içinde kullanmak entellektüel yöneticiler liginde olduğumuzu hissettiriyor. Sürekli bu konuda eğitimler planlıyor ve bazı kitapları okumaya çalışıyoruz. Peki, bu kadar çabaya rağmen neden hayata geçiremiyoruz bu öğrendiklerimizi? Bizim önümüzde engeller mi var; yoksa biz mi bu gelişen sistemin önünde engeliz?

Daha fazla

Finansman Gider Kısıtlaması Geri Geldi – Hakan GÜZELOĞLU

2021 yılı Şubat ayında bir çok vergisel düzenleme yapıldı. Bunların en başında da 2000’li yılların başlarında kaldırılan finansman gider kısıtlaması uygulaması 01.01.2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere tekrar hayatımıza girdi. Bu yazımızda kurumlar vergisi hesaplamalarında efektif vergi yükünü artıracak yeni finansman gider kısıtlaması ile ilgili önemli gördüğümüz konulara ve açıklanmasına ihtiyaç duyulan soru başlıklarına yer vermek istedik.

Daha fazla

Türk Hukukunda Kısmi Bölünme İşlemi – Av. Duygu TURGUT

1. Giriş

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (“Ticaret Kanunu”) madde 159 uyarınca, bölünme işlemi (i) tam bölünme (bölünen şirketin tasfiyesiz infisahı); ve (ii) kısmi bölünme (bölünen şirketin varlığını sürdürmeye devam etmesi) olarak sınıflandırılmaktadır. Bu kapsamda, tam bölünme işleminde, bir şirketin mal varlığı bölümlere ayrılmak suretiyle diğer bir şirkete (veya şirketlere) devrolunur ve bu suretle mal varlığı bölünüp devredilen şirket infisah ederek ticaret sicilinden terkin edilir. Kısmi bölünme işleminde ise, bir şirkete (“Bölünen Şirket”) ait mal varlığının bir veya birden çok bölümü ayrıştırılıp bir başka şirkete (veya şirketlere) (“Devralan Şirket(ler)”) devrolunurken tam bölünme işleminden farklı olarak Bölünen Şirket, hukuki varlığını sürdürmeye devam eder. Daha fazla

Top