cep müzik indir boğazda iftar Teknede düğün Teknede mezuniyet yemekli boğaz turu

Your browser (Internet Explorer 7 or lower) is out of date. It has known security flaws and may not display all features of this and other websites. Learn how to update your browser.

X

Sektöre Olan Güven Talebi Yükseltecek – İnan Ekici

2019 yılının son çeyreğine girdiğimiz bu dönemde birçok sektör makroekonomik gelişmelerden olumsuz yönde etkilenmeye devam ediyor. Örnek vermek gerekirse, 2018 yılında 2017 yılına göre yüzde 35 daralan Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı 2019 yılının ilk sekiz ayında da 2018 yılının aynı dönemine göre yüzde 46 oranında daraldı. 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 11,5 daralan Türkiye operasyonel kiralama sektörü ise, 2019 yılının geride bıraktığımız ilk yarısında 2018 yılı sonuna göre yüzde 9 oranında küçüldü. 2018 yılı sonunda filosunda yaklaşık 324 bin aracı olan sektörümüzün araç sayısı 295 bin adede geriledi. 2018 yılının ilk yarısında 6.4 milyar TL yatırım yaparak 59.675 adet yeni aracı filosuna dahil eden sektörümüz, 2019 yılının ilk yarısında 2 milyar TL yaparak 17.900 adet yeni aracı filosuna kattı. 2018 yılının ilkyarısı sonunda 64.800 müşterisi olan sektörümüzün müşteri sayısı 2019 yılının ilk yarısı sonunda 49.000’e geriledi. Sektörümüzde yaşanan bu daralma nihai tüketici talebindeki düşüşten kaynaklandı. Ekonomideki daralma nedeniyle araç filosunu küçülterek tasarruf etmek isteyen firmalar oldu.

Daha fazla

Operasyonel Kiralama Şirketlerinde Yenileme Fonu – Hakan Güzeloğlu

Bu yazımızda operasyonel kiralama şirketleri açısından önemli bir vergi planlama ve öteleme uygulaması olabilecek bir uygulamadan bahsetmek istiyoruz. Bu uygulama Vergi Usul Kanunu’nun 328. Maddesinde yer alan yenileme fonu uygulamasıdır.

Bu kanun düzenlemesini operasyonel kiralama şirketleri özelinde değerlendirecek olursak; satışı yapılan bir binek otonun yenilenmesi işin mahiyetine göre zorunlu ise ve işletme yöneticileri tarafından bu konuda karar alınmış ve girişimde bulunulmaya başlanmışsa, söz konusu amortismana tabi binek otonun satışından elde edilen kar pasifte geçici bir hesapta (Yenileme fonu hesabında) azami üç yıl süre ile tutulabilmektedir. Ayrıca, gelir yazılmayıp fona alınan kardan yeni alınan binek otoların Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre ayrılacak amortismanı mahsup edilir.

Daha fazla

Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyelerinin Sorumluluğu ve Güncel Gelişmeler – Duygu Turgut

Yönetim Kurulu Üyelerinin Genel Sorumluluk Halleri

Anonim şirketlerde, şirketin yönetim ve temsil organını oluşturan yönetim kurulu üyelerinin hukuki sorumluluğu Türk Ticaret Kanunu’nun (“TTK”) 553. maddesinde genel bir düzenleme olarak karşımıza çıkmaktadır. Genel düzenlemenin yanı sıra, TTK’da özel sorumluluk sebepleri de düzenlenmiştir. Genel düzenlemeye göre yönetim kurulu üyeleri, kanuna veya şirketin esas sözleşmesine aykırı davranışlarından dolayı (i) şirkete, (ii) pay sahiplerine ve (iii) şirketin alacaklılarına verdikleri zararlardan sorumludurlar. Daha fazla

İstihdam ve Çalışma Hayatının 2023 Yılı Hedefleri – Celal Özcan

Gerek küresel anlamda, gerekse ülkesel düzeyde ekonomik ve sosyal yapılardaki dönüşüm işgücü piyasasını da kaçınılmaz olarak etkilemektedir.

Özellikle teknolojik değişimlerin etkisiyle günümüzün ve geleceğin işlerinde; demografi ve göç boyutuyla emek arzında; işin niteliğindeki değişimlerin etkisiyle istihdam ilişkilerinde; gelirin bölüşümü ve güvencesiyle sosyal mutabakatta önemli dönüşümler yaşanmaktadır.

Daha fazla

Yeniden Satış Fiyatının Tespiti ve İnternetten Satış Yine Rekabet Kurulu’nun Gündeminde – Mustafa Ayna & Alper Karafil

Geçtiğimiz sayılarda da zaman zaman dile getirdiğimiz ve son yıllarda Rekabet Kurulu’nun sıklıkla gündemine gelen yeniden satış fiyatının tespiti ve internetten satış düzenlemeleri, bu sefer bir muafiyet başvurusu kapsamında Rekabet Kurulu’nun incelemesine konu oldu. Marks & Spencer ile Marka Mağazacılık arasında imzalanan Franchise Sözleşmesi’nde yer alan çeşitli hükümler, Rekabet Kurulu tarafından değerlendirildi ve ardından sözleşmenin grup muafiyetinden yararlandığı sonucuna ulaşıldı. Rekabet Kurulu’nun bu sonuca ulaşırken dayandığı gerekçeler ise oldukça dikkat çekiciydi.

Daha fazla

Marka Hakkı, Marka Hakkına Tecavüz ve Hukuki Korunma Yolları – Av. Atılay Kurtoğlu

Marka” kavramı, Türk hukukunda, Avrupa Birliği müktesebatına uyumluluk süreci kapsamında, 27.06.1995 yılında yürürlüğe giren “556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” (mülga) ile tanımlanmış ve Türk Marka Hukuku oluşturulmuştur. Markanın korunmasına yönelik olarak, Avrupa Birliği Mevzuatı ile paralellik gösteren düzenlemelere yer verilmiştir. Uzun bir süre yürürlükte kalan 556 sayılı KHK ile marka hakkının korunması kapsamında hukuki ve cezai müeyyidelere yer verilmiş ancak suçta ve cezada kanunilik ilkesi gereği, kanun ile düzenlenmeyen cezai hükümlerin uygulanmasında birçok hukuki sorunla karşılaşılmıştır.

Daha fazla

Vergilendirme Sistemi Gözden Geçirilmeli – İnan Ekici

Yapılan pek çok araştırma gösteriyor ki genç ve teknoloji odaklı bireyler iş modellerinin dönüşümünde önemli bir rol oynuyor. Artık, şirketler başarıya ulaşmak için, yeni neslin tercih ve beklentilerine göre ürünlerini tasarlamak, stratejilerini oluşturmak mecburiyetinde.

Teknolojik gelişim farklı sektörlerin birbiriyle iş birliği yapmasını zorunlu kılıyor. Bununla birlikte birçok yeni iş alanı ve fırsat doğuyor. Bu gelişmelere ek olarak, şehirlerin nüfusundaki hızlı artış ve artan trafik yoğunluğu, araç kiralama sektörünü artık sadece motorlu araç tedarikçisi olmaktan çıkarıp müşterilerine her türlü mobilite çözümü sunan bir sektör olmaya yönlendiriyor. Elbette teknoloji sektörün sunduğu çözümlerde artan oranda kullanılıyor.

Daha fazla

Rekabet Kurulu İşgücü Piyasalarına El Attı – Özlem Başıböyük & Emine Bilsin

Bfit Sağlık ve Spor Yatırım Tic. A.Ş.’nin (“Bfit”) imzaladığı franchise sözleşmelerinin, Rekabet Kanunu’na ve 2002/2 sayılı Dikey Anlaşmalara İlişkin Grup Muafiyeti Tebliği’ne (“2002/2 sayılı Tebliğ”) aykırı şekilde “rekabet etmeme yükümlülüğü” ve “çalışan ayartmama” (no-poaching) hükümleri içerdiği iddialarının incelendiği ön araştırmaya dair gerekçeli karar geçtiğimiz günlerde Rekabet Kurumu’nun internet sitesinde yayımlandı. Kurul, ön araştırma sonucunda, her ne kadar soruşturma açılmasına yer olmadığına karar verse de söz konusu sözleşmelerin ilgili hükümlerinin kararda belirtilen şekilde değiştirilmesi gerektiğine, aksi takdirde Bfit hakkında işlem başlatılacağı yönünde görüş bildirilmesine karar verdi(1).

Daha fazla

Kurumlar Vergisinde Oran İndirimi Yeniden Gündemde – Recep Bıyık

Geçtiğimiz hafta basına, kurumlar vergisi oranının geçici süre sonunu beklenmeksizin yeniden yüzde 20’ye indirileceği, buna karşılık geliri bir milyon lirayı geçen gerçek kişiler için gelir vergisi oranının yüzde 50’ye çıkartılacağına ilişkin haberler yansıdı.

Geçen yıl Kasım ayında bu köşede “Kurumlar vergisi oranı yüksek mi?” başlıklı bir makale yazmıştım. Basında yer alan haberler üzerine ben de önceki makalemi küçük değişikliklerle yeniden yayınlamak istedim. Gelir vergisi tarifesiyle ilgili düşüncelerim ise bir sonraki makalede.

Daha fazla

Dövizle Ödeme Yasağı, Kapsamı ve İstisnaları – Duygu Turgut

1.Genel

13 Eylül 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar’da (“32 Sayılı Karar”) yapılan değişiklikle Türkiye’de yerleşik kişilerin kendi aralarında yapacakları (i) menkul ve gayrimenkul alım satım sözleşmeleri, (ii) finansal kiralama dâhil her türlü menkul ve gayrimenkul kiralama ve leasing sözleşmeleri, (iii) iş sözleşmeleri, (iv) hizmet sözleşmeleri ve (v) eser sözleşmelerinde, sözleşme bedeli ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerinin döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılması yasaklanmıştır.

Daha fazla

Top