cep müzik indir boğazda iftar Teknede düğün Teknede mezuniyet yemekli boğaz turu

Your browser (Internet Explorer 7 or lower) is out of date. It has known security flaws and may not display all features of this and other websites. Learn how to update your browser.

X

Tüzük

TÜM OTO KİRALAMA KURULUŞLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜDÜR

DERNEĞİN ADI Madde 1– Derneğin adı, Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği’dir.

DERNEĞİN MERKEZİ Madde 2– Derneğin merkezi İstanbul ilidir.

DERNEĞİN AMACI Madde 3- Derneğin amacı; tüketiciyi koruma bilinci içerisinde, araç kiralama faaliyetinde bulunan kuruluşların sosyal sorumluluklarını ve aralarındaki dayanışmayı geliştirmek, araç kiralama sistemi ve standartlarını belirlemek, geliştirmek ve bu şekilde ülke ekonomisine katkıda bulunmaktır.

DERNEĞİN FAALİYET ALANLARI, ÇALIŞMA KONULARI VE BİÇİMLERİ Madde 4– Derneğin faaliyet alanı Türkiye genelidir. Dernek yukarıda belirtilen amacını gerçekleştirmek için; gerekli toplantı, gösteri ve sergiler düzenleyebilir, bilimsel araştırma ve çalışmalar ile bunların yayımları faaliyetinde bulunabilir. Şubeler açabilir otomobil kiralama kuruluşlarının haklarını korumak için, bu kuruluşları tüm resmi ve özel kuruluşlar karşısında temsil eder, sektörün hukuki durumunun belirlenmesi ve belirli bir standart oluşturularak sektördeki yasa ve standartlara uygun olmayan faaliyetlerin önlenmesi için gerekli girişimlerde bulunur. Arşiv oluşturabilir. Kültürel, ticari ve sanayi ilişkilerinin geliştirilmesi için eğitim seminerleri, plan proje yapar ve yaptırır. Bunların gerçekleştirilmesi konusunda yarışma açabilir. Yardım amacıyla piyango balo gibi sosyal faaliyetlerde bulunabilir. Sosyal lokal ve tesisler için taşınmaz edinebilir ve bunları satabilir. Yurt içinde ve yurt dışında otomobil yarışları düzenleyebilir ve bu tip yarışlara katılabilir, mevzuat gereği ilgili makamlardan izin almak kaydı ile aynı amaçla faaliyette bulunan yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olabilir ve uluslararası faaliyette bulunabilir. Dernek amacına uygun vakıflar kurabilir. Amacına uygun federasyonlara katılabilir, federasyonu kurucusu olabilir, uygun gördüğü yerlerde temsilcilik açabilir. Platform oluşturabilir. Gelir arttırıcı projeler geliştirebilir, iktisadi işletme kurabilir.

DERNEK KURUCULARI Madde 5- Dernek kurucu üyelerinin adı ve soyadları, meslek ve sanatları, ikametgâhları ve uyrukları ekli listede belirtilmiştir.

DERNEĞE ÜYE OLMA, ÜYELİKTEN ÇIKMA VE ÇIKARTILMANIN KOŞUL VE ŞEKİLLERİ Üyelik: Madde 6- Dernek üyeliği iki türlüdür.

1) ASLİ ÜYELİK: a)

(Gerçek Kişiler): Derneğin amaçlarını kabul eden ve araç kiralama faaliyetlerinde bulunan aşağıdaki niteliklere sahip kişiler derneğe üye olabilir. Derneğe üye olacak kişilerin; Türkiye’de araç kiralama faaliyetlerinde bulunup, müstakil bir bürosu ve dernek üyeliğine müracaat tarihinde yaşı 2 yıldan daha eski olmayan, firma veya kuruluş adına kayıtlı- en az 10 adet otomobili bulunan firma ve kuruluşların sahip veya yöneticisi olmaları gerekir. Her kuruluşu bir üye temsil eder. Dernek üyeliği, madde 27’de belirlenen giriş aidatının ödenmesini takiben ve yönetim kurulu kararı ile kesinleşir.

b) (Tüzel Kişiler): Derneğin amaçlarını kabul eden ve araç kiralama faaliyetlerinde bulunan aşağıdaki niteliklere sahip kişiler derneğe üye olabilir. Derneğe üye olacak tüzel kişilerin; Türkiye’de araç kiralama faaliyetlerinde bulunup, müstakil bir bürosu ve dernek üyeliğine müracaat tarihinde yaşı 2 yıldan daha eski olmayan, aynı tüzel kişilik adına kayıtlı en az 10 adet otomobili bulunması gerekir. Her kuruluşu, o kuruluşun Yönetim kurulu başkanı veya Yönetim kurulu başkanının görevlendirdiği bir kişi temsil eder. Dernek üyeliği, madde 27’de belirlenen giriş aidatının ödenmesini takiben ve yönetim kurulu kararı ile kesinleşir. Gerçek kişi üyelik, ancak, gerçek kişinin Derneğe üye olan bir tüzel kişi bünyesinde yer almaması ya da gerçek kişi tacir olması durumunda mümkündür. Dernekte temsil edilen tüzel kişi üyelerin bünyesinde herhangi bir sıfatla görev alan gerçek kişiler derneğe üye olamaz. Derneğin gerçek kişi üyelerinin üyelikten çıkması halinde, eğer bünyesinde görev aldıkları Tüzel kişiler derneğe üyelik başvurusu yapar ise, dernek üyeliğe kabul edecektir.

2) ONUR ÜYELİĞİ: Yönetim Kurulu, dernek faaliyetlerine araç kiralama sektörüne yararlı hizmetlerde bulunan kimselere Onur üyeliği verebilir. Onur üyeleri, oy kullanmak seçmek ve seçilmekten başka asil üyelerin bütün haklarına sahiptirler. Ancak, aidat ödemekle yükümlü değillerdir. Yönetim Kurulu kararı ile Onur Üyeliğine kabul edilen kimsenin bu üyelikten çıkarılması, Bu tüzüğün 9.maddesinde asli üyelere uygulanan kurallara göre yapılır. Onur üyeleri, hazirun cetvelinde gösterilmezler ve toplantı yeter sayısının hesaplanmasında dikkate alınmazlar.3335 sayılı Uluslar arası Niteliklerdeki Teşekküllerin Kurulması Hakkındaki Kanun’ un gerekleri yerine getirilmek kaydı ile Türk ve yabancı, gerçek ve tüzel kişiler de derneğe üye olabilir. Hiç kimse derneğe üye olmaya zorlanamaz.

Üyelik Hakları: Madde 7- Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Her üyenin Genel kurulda bir oy hakkı vardır. Üyelikten Çıkma: Madde 8- Hiçbir şahıs ve kuruluş dernekte kalmaya zorlanamaz. Her üye dernekten ayrılma hakkına sahiptir. Bunun için isteklerini Yönetim Kurulu’na, yazılı bildirmeleri ve varsa birikmiş borçlarını ödemeleri gerekir.

Üyelikte Çıkarılma: Madde 9- Derneğe üye olma hakkını yitiren ve dernek ana tüzüğü hükümleriyle genel kurul ve yönetim kurulu kararlarına aykırı davranan üyeler ile İki yıl üst üste o döneme ve-veya iki ödentiyi farklı tarihlerde ödemeyen üyeler için hiç bir uyarı ve ikaza gerek kalmadan çıkarılır. Üyelikten çıkarılanların Genel Kurul’ a itiraz hakları vardır. Bu itiraz Yönetim Kurulu’nun üyeye, üyeliğinin sona erdiği bildirimini tebliğ etmesinden 15 gün içinde Dernek Yönetim Kurulu kanalı ile yapılır. İtiraz ilk Genel Kurul toplantısında karara bağlanır.

DERNEĞİN ORGANLARI Madde 10- Derneğin aşağıdaki organları vardır. a)Genel Kurul b)Yönetim Kurulu c)Denetim Kurulu d)Disiplin Kurulu  

DERNEK GENEL KURULU’ NUN ŞEKLİ VE TOPLANMA ZAMANI Kuruluş Şekli: Madde 11- Dernek tüzüğüne göre Dernek Genel Kurulu, Genel Kurul’ a katılma hakkı bulunan üyelerden oluşur.

Toplanma Zamanı: Madde 12- Genel Kurul iki yılda bir Mart ayında olağan toplantısını yapar. Olağan toplantı dışında, Genel Kurul, Yönetim ve Denetim Kurulu’nun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine olağan üstü toplanır. Genel Kurul, toplantıya Yönetim Kurulu’nca çağrılır.

Çağrı Usulü: Madde 13– Dernek Genel Kurulunun toplantıya çağrılmasında uygulanacak yöntemler aşağıda gösterilmiştir: 13.1 Dernek Yönetim Kurulu, Genel Kurula katılma hakkına sahip asil üyelerin listesini düzenler. 13.2  Genel Kurula katılacak asil üyelere, en az 15 gün önceden yapılacak toplantının ve bu toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde düzenlenecek ikinci toplantının tarihi, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı olarak ya da elektronik posta yolu ile bildirilir. 13.3 İki toplantı tarihi arasındaki süre yedi günden az, altmış günden  fazla olamaz. 13.4   Toplantının çoğunluk sağlanamaması dışında başka bir nedenle geri bırakılması halinde,  geri bırakma sebebi de belirtilmek suretiyle ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur.  Ertelenen toplantının, geri bırakılma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur.  Genel Kurul Toplantısı bir defadan fazla ertelenemez.

Toplantı Yeri: Madde 14– Genel Kurul toplantıları, dernek merkezinin bulunduğu ilde yapılır.

Toplantı Yeter Sayısı: Madde 15- Genel kurul dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılmasıyla toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı, dernek yönetim ve denetim kurulları üye sayısı toplamının iki katından az olamaz. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Ancak tüzük değişikliği ve Derneğin feshi hallerinde yasanın aradığı sayısal çoğunluk aranır. Genel Kurul Toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz. Üyeler oyunu şahsen kullanır. Onursal üyelerin oy hakkı yoktur.

Toplantının Yapılış Şekli: Madde 16- Dernek Genel Kurul toplantıları, üyelere duyurulan gün ve yerde yapılır. Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere, bir başkan, bir başkan vekili ve bir katip seçilir. Toplantının yönetimi Genel Kurul Başkanı’na aittir. Katip, toplantı tutanağını düzenler, Başkan ve Başkan Yardımcısı ile  birlikte imzalarlar. Toplantı sonunda, tüm tutanak ve belgeler Yönetim Kuruluna verilir.

Toplantıda Görüşülecek Konular Madde 17– Genel Kurul Toplantısı’nda yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak, toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların, gündeme alınması zorunludur.  

GENEL KURULUN GÖREVLERİ, YETKİLİLERİ, OY KULLANMA VE KARAR ALMA KOŞUL VE ŞEKİLLERİ Genel Kurulun Görev ve Yetkileri: Madde 18– Aşağıda yazılı işler, Genel Kurulca, 1-Dernek organlarının seçilmesi, 2-Dernek tüzüğünün değiştirilmesi, 3-Yönetim ve Denetim Kurulu raporlarının görüşülmesi, 4-Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi, 5-Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi, 6-Derneğin bir üst kuruluşa veya federasyona katılması veya ayrılması, 7-Derneğin uluslararası faaliyette bulunması yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması, 8-Derneğin fesih edilmesi, 9-Yasalarda ve dernek tüzüğünde Genel Kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi. 10-Dernek Şubelerinin açılmasının kararlaştırılması, görüşülüp karara bağlanır.

Oy Kullanma ve Karar Verme Koşul ve Şekilleri: Madde 19– Oylar gizli kullanılır ve açık olarak Genel Kurulda katılımcıların önünde sayılır. Geçerli oylar, Yönetim Kurulu tarafından mühürlenmiş kâğıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra açık dökümü yapılarak belirlenir. Tüzükte başka bir çoğunluk gösterilmemişse, geçerli oyların yarısından fazlasına erişen aday seçilmiş olur; veya öneri kararlaştırılmış olur. Üyelerin oy kullanabilmesi için önceki yıllara ait ödentilerin eksiksiz  ödenmiş olması gerekir.

YÖNETİM VE DENETİM KURULLARININ GÖREV VE YETKİLERİ İLE SEÇİLME USULLERİ ASİL VE YEDEK ÜYE SAYISI Yönetim Kurulu Madde 20- Yönetim Kurulu 9 asıl ve 9 yedek üye olarak Genel Kurul’ca gizli oy ve açık sayımla seçilir. Asıl üyeliklerde boşalma olduğu takdirde, yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur. Yönetim Kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir; 1-Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden, bir veya birkaçına yetki vermek. 2-Gerekli görülen yere şube açma önerisini Genel Kurul’ a sunmak. 3-Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurul’a sunmak. 4-Dernek Tüzüğünün ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapmaktır. Yönetim Kurulu seçildikten sonra ilk toplantıda, arasında görev bölümü yaparak açık oyla bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir genel sekreter ve bir sayman seçer. Yönetim Kurulu ayda en az bir kere toplanır. Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğunun hazır bulunması ile toplanır. Kararlar oy çoğunluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde başkanın oyu çoğunluğu sağlamış sayılır.

Yönetim Kurulunun Yedek Üyelerle Tamamlanması Madde 21– Yönetim Kurulu üye sayısı boşalmalar sebebiyle yedeklerin de getirilmesinden sonra üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse, Genel Kurul mevcut Yönetim Kurulu üyeleri veya Denetleme Kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması halinde Dernek Üyelerinden birinin başvurması üzerine mahallin Sulh Hukuk Hakim’i duruşma yaparak, dernek üyeleri arasında seçeceği üç kişiyi bir ay içinde Genel Kurul’ u toplamakla görevlendirir.

YÖNETİM VE DENETİM KURULLARININ GÖREV VE YETKİLERİ İLE SEÇİLME USULLERİ ASİL VE YEDEK ÜYE SAYISI DENETİM VE DİSİPLİN KURULU Madde 22-

  1. Denetleme Kurulu üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur ve iki yıllığına Genel Kurulda seçilir. Bu kurul denetleme görevini dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla yapar ve denetleme sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kurulu’na, toplandığında Genel Kurul’ a sunar.
  2. Disiplin Kurulu üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur ve iki yıllığına Genel Kurul’da seçilir. Bu kurul disiplin görevini Dernek Tüzüğü’nde tespit edilen esas ve usullere göre Yönetim Kurulu’nun yönlendirmesi ile ilgili incelemeyi yapar ve bir rapor halinde Yönetim Kurulu’na sunar.

BAŞKA ORGANLAR Madde 23– Dernekte başka organlarda kurulabilir. Ancak bu organlara Genel Kurul, Yönetim ve Denetim Kurulu’nun yetki ve sorumlulukları devredilemez.

ORGANLARA SEÇİLENLERİN İDAREYE BİLDİRİLMESİ Madde 24- Genel Kurulca yapılan seçimi izleyen otuz gün içinde Yönetim Kurulu Başkanı tarafından dernek organlarına seçilen kişilerin kimlik bilgileri, adresleri ile diğer gerekli evrakları dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir.

ŞUBELERİN KURULUŞU Madde 25- Dernek gerek gördüğü yerlerde genel kurul kararıyla şubeler açabilir. İl ve ilçelerde birden fazla şube kurulamaz. Şubeler, yönetim kurulunca yetki verilen en az üç kişi tarafından kurulur. Şube açılacak yerin mülki amirine kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri verir.

ŞUBE ORGANLARI, GÖREV VE YETKİLERİ-GENEL MERKEZDE TEMSİL ŞEKLİ  Madde 26- Şubeler, tüzel kişiliği olamayan, dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda özerk faaliyetlerde bulunmakla görev ve yetkili, tüm işlemlerinden doğan alacak ve borçlarından ötürü kendisinin sorumlu olduğu dernek iç örgütüdür. Her Şubede;

  1. Genel Kurul
  2. Yönetim Kurulu ( 5 asıl ve 5 yedek üyeden )
  3. Denetim Kurulu (3 asıl ve 3 yedek üyeden ) oluşturulması zorunludur.

Bu organlar, dernek yönetim kuruluna bağlı olarak dernek amaçlarına uygun faaliyette bulunur. Bu organların oluşumu, görev ve yetkileri ile bu tüzükte yer alan dernekle ilgili diğer hükümler, mevzuatın öngördüğü çerçevede şube’de de uygulanır. Şube genel kurulları olağan toplantılarını merkez genel kurulu toplantısından en az 60 gün önce bitirmek zorundadır. Merkez Genel Kurulunda şubeleri delege olarak 3 (üç) kişi temsil eder ve bu kişiler şube Genel Kurulunca seçilir.

GİRİŞ VE YILLIK ÖDENTİ MİKTARININ BELİRLENME ŞEKLİ Madde 27- Dernek üyeleri giriş ve yıllık olmak üzere, iki tür ödenti ödemekle yükümlüdür. Giriş ödentisi derneğe ilk girişte ödenmesi gereken ödentidir. Yıllık ödenti ise, dernek üyelerinin her yılın Nisan ayında ödemesi gereken ödentidir. Giriş ve Yıllık ödenti miktarları ve ödeme şekli genel kurul tarafından belirlenir, yönetim kurulunca uygulanır.

Derneğin Gelir Kaynakları ve Derneğin Borçlanma Usulleri Madde 28– Derneğin gelir kaynakları; 1-Üye aidatları 2-Dernekçe yapılan yayınlar tertiplenen piyango, balo, eğlence, temsil, ralli, konser, spor ve kültür yarışması, konferans, seminer gibi faaliyetlerden sağlanan gelir. 3-Derneğin mal varlığından elde edilen gelir. 4-Yardım toplama mevzuatının hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlardan oluşur. Dernek dış ülkelerdeki gerçek ve tüzel kişilerden veya diğer kuruluşlardan önceden mülki amirliğe bildirimde bulunmak kaydı ile ayni ve nakdi yardım alabilir. Derneğin Borçlanma Usulleri: Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde borçlanma yapabilir. Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından onaylanan tahmini bütçenin %20’si oranındaki harcamalar için ayrıca Genel Kuruldan yetki almaya gerek olmaksızın dernek adına borçlanma işlemleri yapmaya tam yetkilidir. Bütçenin %20’sini aşan harcamalar ve borçlanma işlemleri için Yönetim Kurulunun, Genel Kuruldan ayrıca yetki alması gerekmektedir.

YARDIM KABUL ETME Madde 29– Dernek,  işçi veya işveren sendikalarından ve mesleki kuruluşlardan maddi yardım alabilir ve adı geçen kuruluşlara maddi yardım yapabilir.

DEFTER VE KAYITLAR Madde 30- Dernek 5253 sayılı Dernekler yasası ve bu yasaya dayanılarak çıkartılan Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen defterleri, söz konusu yasa ve yönetmeliklerde öngörülen şekilde tutar. Bu defterlerin Noterden veya İl dernekler biriminden tasdikli olması ve kullanılması şarttır.

GELİR VE GİDERLERDE USUL Madde 31- Derneğin gelir ve gider işlemlerinde aşağıda gösterilen kural ve yöntemler uygulanır: Dernek gelirleri alındı belgesi ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile toplanması halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Alındı belgeleri ve harcama belgelerinin saklama süresi beş yıldır. Dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak alındı belgeleri yönetim kurulu kararı ile bastırılır. Dernek gelirlerini toplayacak kişiler yönetim kurulu kararıyla belirlenir ve bunlar adına yetki belgesi düzenlenir. Giderlere ilişkin harcamalarda fatura ya da makbuz alınır. Belirtilen belgelerin alınamaması halinde ilgilisince harcama belgesi düzenlenir. Alındı belgeleri ile fatura, makbuz ve harcama belgelerinin saklama süresi 5 yıldır.

DERNEĞİN İÇ DENETİM ŞEKİLLERİ Madde 32- Dernek’ de iç denetim esastır. Genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetleme kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Denetim Kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar. Denetim kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

Tüzük Değişikliği Madde 33 Olağan veya olağanüstü toplantı gündemine konulmak, yeterli bir süre önce değişiklik önerileri yazılı olarak üyelere bildirilmek koşulu ile tüzük değiştirilebilir. Görüşmelere başlanması için Genel kurul toplantısının yapılabilirliğine ilişkin çoğunluk uygulanır. Tüzük değişikliği için karar çoğunluğu toplantıya katılan üyelerin 2/3’ünün oyudur.

DERNEĞİN FESHİ VE TASFİYE ŞEKLİ Madde 34- Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Fesih hakkındaki kararlar, hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile alınır. Derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi aşağıda belirtilen esaslara göre yapılır. a) Tasfiyenin dernek tüzüğünde gösterilen esaslara göre yapılması: Derneğin para, mal ve haklarının devri, son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde TÜM OTO KİRALAMA KURULUŞLARI DERNEĞİ ” ibaresi kullanılır. Tasfiye kurulu, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında varsa derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda borçlulardan alacaklar tahsil edilir.  Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan para ve mallar son genel kurul toplantısında kararlaştırılan kuruma devredilir. Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur. Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır. Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır. b) Tasfiyenin mahkeme kararı ile yapılması: Tüzükte tasfiyenin ne şekilde yapılacağının genel kurul kararına bırakıldığı hallerde, genel kurul tarafından bir karar alınmamış veya genel kurul toplanamamış veya son yönetim kuruluna yapılan tebligata rağmen tasfiye işlemleri yapılmamışsa, yahut dernek mahkeme kararı ile feshedilmişse, derneğin bütün para, mal ve hakları, mahkeme kararıyla bulunduğu ildeki amacına en yakın ve kapatıldığı tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir. Bu durumda derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi mahkeme kararında belirtilen esaslara göre yapılır ve tasfiyenin tamamlanmasını müteakip, durum ilgili mülki idare amirliğine bildirilir.

TÜRK MEDENİ KANUN UYGULAMASI Madde 35– Dernek tüzüğünde hüküm bulunmayan durumlarda Dernekler Kanunu bu konuda hüküm bulunmayan hallerde Türk Medeni Kanunu’nun hükümleri uygulanır

Top